Ikon för Mål 8 av FN:s globala mål

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.


Vad innebär målet för SBAB?

Vi vill säkerställa att internationella riktlinjer och principer efterlevs och främjar inkluderande och jämlika arbetsplatser som präglas av mångfald. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder och leverantörer för att säkerställa godtagbara och rättvisa arbetsvillkor, med aktiva ställningstaganden mot svarta löner, mutor och korruption. Det handlar också om att öka vår tillgänglighet – vi vill att SBAB:s tjänster ska vara inkluderande och tillgängliga för alla människor i Sverige.


Hur jobbar vi för att bidra till målet?

Vi vill vara en kravställande partner och samarbeta med kunder och leverantörer som delar vår värdegrund. I samarbete med våra fastighetsbolagskunder vill vi verka för att villkoren för arbetskraft i de nyproduktioner som vi finansierar är godtagbar och att det finns kontroller och aktiva ställningstaganden mot svarta löner, mutor och korruption. SBAB:s leverantörskod behandlar SBAB:s syn och förväntningar på leverantörers hållbarhetsarbete och efterlevnad av internationella riktlinjer och principer.

I samarbete med våra fastighetsbolagskunder vill vi verka för att villkoren för arbetskraft i de nyproduktioner som vi finansierar är godtagbar och att det finns kontroller och aktiva ställningstaganden mot svarta löner, mutor och korruption. SBAB har därför tagit initiativ till samverkan med sex andra banker om ökat ansvarstagande i kreditgivningen för att bidra till en mer hållbar byggbransch där gemensamma riktlinjer kommer att implementeras.

En jämställd och inkluderande arbetsplats

För oss är det en självklarhet att alla medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom allt som rör arbetsplatsen. Vi vill att alla upplever att de blir sedda, uppskattade och respekterade för den de är. Vi är övertygade om att olika erfarenheter, färdigheter, åsikter, talanger och bakgrunder ökar dynamiken och innovationskraften. Det berikar oss som individer och det berikar SBAB.

Ett av våra mål handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män i ledande positioner. För att uppnå vårt mål inom detta område arbetar vi bland annat med en extern benchmarking av vårt jämställdhetsarbete samt kravställning på våra externa rekryteringspartners avseende kandidaturval för att få en jämn könsfördelning vid rekrytering till chefspositioner och specialistroller.

Jämställdhet och mångfald ska alltid beaktas vid rekrytering. Vi eftersträvar att ha arbetsgrupper som speglar en bredd i mångfald avseende olika erfarenheter och bakgrund. Våra medarbetare ska på ett naturligt sätt kunna kombinera arbete och föräldraskap. Vi vill att både män och kvinnor ska uppfatta SBAB som ett jämställt företag. Vi genomför regelbundet lönekartläggningar för att säkerställa att det inte finns några systematiska eller osakliga löneskillnader på SBAB.


Vi har ett särskilt fokus på undermålen:

8.1 Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.