Finansiell brottslighet

Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarliga hot som hämmar den ekonomiska tillväxten och påverkar förtroendet för såväl det finansiella systemet som demokratin och den allmänna säkerheten. Att motverka dessa är ett viktigt arbete och utgör en del av de globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030.

Produkter som banker och andra finansiella institut tillhandahåller utnyttjas av kriminella personer och nätverk för att begå finansiella brott, dölja vinster från brott och generera nya brottsvinster. I många fall är de aktörer som står bakom bedrägerier och penningtvätt också aktiva inom annan form av organiserad brottlighet där vapen och narkotika ingår. Att bekämpa finansiella brott blir därför också ett sätt att arbeta mot annan typ av samhällshotande kriminalitet.

Därför är det mycket viktigt för oss på SBAB att vi bedriver vår verksamhet på sådant sätt att dessa risker motverkas.

På denna sida kan du läsa mer om hur SBAB jobbar med dessa frågor, samt varför du ibland behöver svara på så kallade "kundkännedomsfrågor".


Läs mer om brottslighet

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt innebär aktiviteter och transaktioner som syftar att dölja att pengar kommer ifrån brott eller brottslig verksamhet. Det kan också ske i syfte att undvika att betala till exempel skatt eller för att användas för att betala svarta löner eller liknande, så kallad omvänd penningtvätt. Penningtvätten i sig sker ofta genom olika aktiviteter och en serie transaktioner, där brottsutbytet skiftar ägare och form, och kanske delas upp i mindre delar – allt för att minska spårbarheten och försvåra brottsbekämpningen. Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet som inkluderar all slags brottslighet, även våldsbrott.

Vad är finansiering av terrorism?

Finansiering av terrorism syftar till att finansiera en specifik aktivitet kopplad till terrorism, exempelvis ett attentat, propaganda eller rekrytering. Det kan ske genom att samla in, ge eller ta emot pengar som antingen är lagligt förvärvade eller kommer från brottsaktiviteter. Inom terrorfinansiering är ett av huvudmålen att dölja penningförmedlingen fram till slutmålet, snarare än att dölja varifrån pengarna kommer.

Hur påverkar det mig som är kund?

Vad händer om jag inte vill svara på kundkännedomsfrågorna?

Eftersom det är viktigt för såväl SBAB som för samhället att vi tillsammans motverkar att det finansiella systemet utnyttjas i kriminella syftet, är det inte bara vår önskan att samla information om dig utan också ett lagkrav. Om vi inte får inte den information vi behöver för att kunna hantera risken för att vi blir utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism, och om vi inte har möjlighet att bedöma dina aktiviteter och transaktioner, kan vi därför komma att avsluta affärsrelationen med dig.

Hur arbetar SBAB?

En viktig del i SBAB:s arbete är att löpande utvärdera hur våra produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det är genom att förstå riskerna som vi kan inrikta vårt arbete och på så vis ständigt förstärka vår förmåga att motverka att vi utnyttjas för finansiell brottslighet. På SBAB jobbar vi för att hela tiden förstå och utvärdera vilken risk som finns kopplad till just våra produkter, samt säkerställer att vi har rutiner som är anpassade för risken.

Andra viktiga delar i vårt arbete handlar om att uppnå god kundkännedom, ha riskbaserade rutiner, anpassad transaktionsövervakning, löpande utföra kontroller, noga följa regelverksutvecklingen samt utbilda våra medarbetare.

SBAB rapporterar alla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen, vilket är en enhet inom Polismyndigheten som ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vill du rapportera misstanke om penningtvätt?

Kontakta oss på 054-17 71 71, vardagar 8.30-16.30.