Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Bolagsstyrning

Revisor

Bolagsstämman utser revisor. SBAB:s revisions- och compliancekommitté utvärderar revisionsinsatserna och biträder ägaren vid framtagande av förslag till revisor.

Revisor ska vara auktoriserad revisor eller auktoriserad revisionsbyrå med en huvudansvarig revisor. Årsstämman 2017 utsåg Deloitte till revisor med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor.

Revisorn granskar årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning av företaget. Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning i revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver granskar revisorn översiktligt vissa av SBAB:s delårsrapporter och bokslutskommunikén och avrapporterar noteringar till revisions- och compliancekommittén vid ordinarie möten i kommittén då av revisorn granskade delårsrapporterna/kommunikén fastställs samt till styrelsen


Patrick Honeth

Huvudansvarig revisor i SBAB sedan 2016
Deloitte


Senast uppdaterad den 1 juni 2017