Ersättningar

Ersättningar i SBAB ska vara marknadsmässiga och bidra till en god etik och företagskultur.

Den totala ersättningsnivån är beroende av ansvar, komplexitet och resultat inom den anställdes område. Samma grunder ska gälla för kompensation oavsett kön.

Vi har ett ersättningssystem som är förenligt med och främjar en effektiv riskhantering och som inte uppmuntrar otillbörligt risktagande. Ersättningar i SBAB ska främja SBAB:s långsiktiga intressen.
SBAB:s ersättningssystem innehåller inga rörliga ersättningar.

Styrelsen beslutar om ersättningar och andra anställningsförmåner för företagsledningen och ansvariga för kontrollfunktioner. Styrelsen utser en ersättningskommitté som ska bereda frågor om ersättningar som ska beslutas av styrelsen. Kommittén ska göra en oberoende bedömning av SBAB:s styrande dokument om ersättningsfrågor och SBAB:s ersättningssystem. Ersättningskommittén ska bestå av minst två av styrelsen utsedda styrelseledamöter.

Vår ersättningspolicy tillsammans med riskanalys avseende ersättningssystem utgör det interna styrande regelverket för SBAB:s ersättningssystem. De styrande dokumenten ses över årligen eller vid behov och beslutas av styrelsen

SBAB:s ersättningssystem följer statens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009-04-20) och Finansinspektionens ersättningsföreskrifter (FFFS 2011:1).

Ersättningar för ledande befattningshavare redovisas i SBAB:s årsredovisning.


Ladda ner mer information

Ersättningsrapport 2020 (pdf)

Ersättningspolicy (pdf)

Utvärdering av ersättningsfrågor enligt Koden (SBAB) (pdf)

Utvärdering av ersättningsfrågor enligt Koden (SCBC) (pdf)


Senast uppdaterad den 8 april 2020