Ersättningar

Ersättningar i SBAB ska vara marknadsmässiga och bidra till en god etik och företagskultur.

Den totala ersättningsnivån är beroende av ansvar, komplexitet och resultat inom den anställdes område. Samma grunder ska gälla för kompensation oavsett kön.

Vi har ett ersättningssystem som är förenligt med och främjar en effektiv riskhantering och som inte uppmuntrar otillbörligt risktagande. Ersättningar i SBAB ska främja SBAB:s långsiktiga intressen.
SBAB:s ersättningssystem innehåller inga rörliga ersättningar.

Styrelsen beslutar om ersättningar och andra anställningsförmåner för företagsledningen och ansvariga för kontrollfunktioner. Styrelsen utser en ersättningskommitté som ska bereda frågor om ersättningar som ska beslutas av styrelsen. Kommittén ska göra en oberoende bedömning av SBAB:s styrande dokument om ersättningsfrågor och SBAB:s ersättningssystem. Ersättningskommittén ska bestå av minst två av styrelsen utsedda styrelseledamöter.

Vår ersättningspolicy tillsammans med riskanalys avseende ersättningssystem utgör det interna styrande regelverket för SBAB:s ersättningssystem. De styrande dokumenten ses över årligen eller vid behov och beslutas av styrelsen.

SBAB:s ersättningssystem följer Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 (2020-02-27) och Finansinspektionens ersättningsföreskrifter (FFFS 2011:1).

Ersättningar för ledande befattningshavare redovisas i SBAB:s årsredovisning.


Ladda ner mer information

Ersättningsrapport 2023 (pdf). Pdf, 287.7 kB.

Ersättningsrapport 2022 (pdf). Pdf, 304.9 kB.

Ersättningsrapport 2021 (pdf). Pdf, 282.9 kB.

Ersättningsrapport 2020 (pdf). Pdf, 214.6 kB.

Ersättningspolicy (pdf). Pdf, 181.9 kB.Senast uppdaterad den 25 september 2023.