Ägarstyrning

Ägarpolicy

Bolagen med statligt ägande ägs ytterst av svenska folket och utgör en betydande del av svenskt näringsliv.

Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta bolagen med statligt ägande så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga och, i förekommande fall, att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl. Regeringen anser att det är av största vikt att bolagen förvaltas på ett aktivt och professionellt sätt med långsiktigt värdeskapande som övergripande mål. Bolag med statligt ägande ska agera långsiktigt, effektivt och lönsamt samt ges förmåga att utvecklas. I syfte att främja en långsiktigt hållbar värdetillväxt i bolagen med statligt ägande integreras hållbart företagande i bolagsstyrningen. Det innebär att bolagen ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende.


Ägarens krav på SBAB

SBAB har följande ekonomiska mål:

Kapitalstruktur: SBAB:s kärnprimär­kapitalrelation ska under normala förhållanden uppgå till minst 0,6 procentenheter över det av Finansinspektionen kommu­nicerade kärnprimärkapitalkravet. Vidare ska SBAB:s totala kapitalrelation under normala förhållanden uppgå till minst 0,6 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade kapitalkravet. Banken ska även i övrigt uppfylla de kapitalkrav som myndigheterna beslutar om.

Lönsamhet: Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 10 procent.

Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till minst 40 procent av årets vinst efter skatt med beaktande av koncernens kapitalstruktur.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel.


Senast uppdaterad den 10 maj 2023.