Hållbarhet – så här jobbar vi

Vi vill bidra till en hållbar och rättvis samhällsutveckling. Vi drivs av att skapa möjligheter och lösa problem som har med boende och boendeekonomi att göra. 

SBAB har ett ansvar för de människor och de delar av samhället som påverkas av vår verksamhet, både idag och i framtiden. Vi vill vara med och förändra världen och bidra till att vi når de globala hållbarhetsmålen till 2030. Vi ska stötta våra kunder i deras omställning och göra det möjligt för dem att göra val som bidrar till ett hållbart samhälle.

Vi är målfokuserade

År 2020 anslöt sig SBAB till FN:s Principles for Responsible Banking. Med åtagandet ska vi säkra att vår verksamhet är i linje med FN:s hållbarhetsmål, Parisavtalet och relevanta nationella ramverk. Vi ska identifiera och rapportera våra egna mest betydande positiva och negativa effekter på samhället, ekonomin och miljö.

Under 2022 antog SBAB ett klimatmål vilket är i linje med Parisavtalet och uppfyller formen för ett långsiktigt utmanande forskningsbaserat och mätbart mål. Målet är integrerat i SBAB:s övergripande struktur och måluppfyllelsen kommer årligen att redogöras i klimatbokslutet.

Nedan kan du läsa mer om vårt klimatmål, hur hållbarhet är integrerat i vår affärsplan, hur vi arbetar med Agenda 2030 samt hur vi styr vår verksamhet och redovisar om hållbarhet.


SBAB:s klimatmål

I december 2022 antog SBAB ett klimatmål för att minska utsläppsintensiteten (kgCO2 per kvm) från vår utlåningsportfölj med 50 procent till 2038. Detta görs som en del i kampen mot klimatförändringar och ligger i linje med det globala 1,5-gradersmålet.

Genom att mäta och målsätta de utsläpp våra kunders bostäder och fastigheter orsakar kan vi på ett målmedvetet sätt arbeta för att minska den största klimatpåverkan vi har – vår finansiering.

Hållbarhet är integrerat i vår affärsplan

Ta del av och hur vi styr vår verksamhet utefter affärsmässiga och hållbara målområden.

 

Principles for Responsible Banking

SBAB är en del av FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) sedan 2020. Initiativet sätter ramarna för ett hållbart banksystem som driver den globala ekonomin i en hållbar riktning.

Årsredovisning 2023

Läs om det gångna året och hur vi arbetat för att göra bostads- och bolånemarknaden enklare och mer transparent och hur vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi.


Vi bidrar till Agenda 2030

För att säkerställa att hela kraften i SBAB:s verksamhet används för att bidra till en mer hållbar bostadsmarknad har vi identifierat och prioriterat fyra av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Kontakta oss

Karin Stenmar, Hållbarhetschef