SBAB Booli Housing Market Index

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) publiceras kvartalsvis och visar läget för nyproduktionen av bostadsrätter, villor och hyresrätter. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder förhåller sig till hushållens efterfrågan med hänsyn taget till köpkraft och flyttmönster.


 • Överskottet av hyresrätter tilltar nu när efterfrågan på bostäder sjunker
  Under det första kvartalet i år fanns för första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Under kvartal två ökade detta överskott markant till följd av en kraftig nedgång i den köpkraftsberäknade efterfrågan på nyproducerade bostäder. Det senare innebär samtidigt att den tidigare nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor nu har vänt upp. Trots det uppvisar Stockholms län ett fortsatt underskott på nya villor.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Överskott i nyproduktionen av hyresrätter för riket som helhet
  För första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder finns nu ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Den nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. Det finns nu också en tydlig nedåttrend mot ett underskott på bostadsrätter för Sverige som helhet.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Ingen ljusning i sikte i produktionen av småhus
  Situationen med en för låg produktion av småhus relativt övriga boendeformer fortsätter för Sverige som helhet. I Stockholms län råder ett tydligt absolut underskott av nya småhus. I Västra Götaland förstärks överskottet på nya hyresrätter och trenden går mot överskott på hyresrätter även i Skåne län.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter i Sverige som helhet
  Det finns en tydlig trend mot att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter. Detta när hänsyn tas till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Hög tid att se över prioriteringsordningen i bostadsbyggandet
  Det byggs för få villor i Sverige. I två av tre storstadslän – Stockholm och Skåne – råder underskott i produktionen och trenden går snabbt mot underskott även i Västra Götaland. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för andra kvartalet 2021. Indexet visar också att prioriteringsordningen i byggandet framöver för Sverige som helhet bör vara småhus, bostadsrätter och hyresrätter.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Hög tid för åtgärder som minskar det trendmässigt ökande underskottet av nya villor
  Samtidigt som trenden gått mot balans i flera kommuner med ett tidigare överskott på bostadsrätter är ingen ljusning i sikte för de stora underskotten på villor. Trenden går istället mot ännu större underskott, framför allt inom Stockholms län. Det visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för det första kvartalet 2021. Sammantaget med den snabba prisuppgången på villor som skett under pandemin manar detta rimligen till åtgärder. Frågan behöver troligen lyftas tydligare inom ramen för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS). Lösningen kräver troligen också ett samarbete kring statliga och kommunala infrastruktursatsningar.
  SBAB Booli Housing Market Index