SBAB Booli Housing Market Index

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) publiceras kvartalsvis och visar läget för nyproduktionen av bostadsrätter, villor och hyresrätter. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder förhåller sig till hushållens efterfrågan med hänsyn taget till köpkraft och flyttmönster.


 • Ränteuppgången spiken i kistan för bostadsbyggandet
  Det markant höjda ränteläget bidrog under kvartal fyra förra året till att den beräknade efterfrågan på nyproducerade villor och bostadsrätter fortsatte att sjunka i förhållande till utbudet i Sverige som helhet. De stigande räntorna bidrog till att det nu inte längre beräknas finnas något underskott på villor i Storstockholm. Norrköping sticker ut med ett mycket stort beräknat överskott på nyproducerade villor. På bostadsrättssidan sticker Järfälla ut av samma skäl.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Dramatiskt ändrade förutsättningar för småhusproduktionen
  Överskotten på nya hyresrätter för Sverige som helhet samt i Skåne- och Västra Götalands län består. Samtidigt har den senaste tidens kraftiga uppgång i ränteläget medfört att underskottet på nya villor i Stockholms län har försvunnit. För bostadsrätter råder alltjämt balans mellan utbud och efterfrågan i samtliga tre storstadsområden. I flera av Sveriges större regionsstäder har ränteuppgången medfört ett överskott, eller ökat på tidigare överskott, på både nyproducerade bostadsrätter och villor.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Överskottet av hyresrätter tilltar nu när efterfrågan på bostäder sjunker
  Under det första kvartalet i år fanns för första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Under kvartal två ökade detta överskott markant till följd av en kraftig nedgång i den köpkraftsberäknade efterfrågan på nyproducerade bostäder. Det senare innebär samtidigt att den tidigare nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor nu har vänt upp. Trots det uppvisar Stockholms län ett fortsatt underskott på nya villor.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Överskott i nyproduktionen av hyresrätter för riket som helhet
  För första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder finns nu ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Den nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. Det finns nu också en tydlig nedåttrend mot ett underskott på bostadsrätter för Sverige som helhet.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Ingen ljusning i sikte i produktionen av småhus
  Situationen med en för låg produktion av småhus relativt övriga boendeformer fortsätter för Sverige som helhet. I Stockholms län råder ett tydligt absolut underskott av nya småhus. I Västra Götaland förstärks överskottet på nya hyresrätter och trenden går mot överskott på hyresrätter även i Skåne län.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter i Sverige som helhet
  Det finns en tydlig trend mot att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter. Detta när hänsyn tas till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga.
  SBAB Booli Housing Market Index