Ikon för Mål 11 av FN:s globala mål

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.


Vad innebär målet för SBAB?

Genom att addera ytterligare hållbarhetskriterier i våra kreditprocesser vill vi fortsätta att på olika sätt bidra till att skapa mer hållbara och inkluderande städer och samhällen. Vi för återkommande dialoger om hållbarhetsrelaterade frågor med våra kunder och erbjuder för detta ändamål anpassade produkter och tjänster. Andra viktiga delar handlar om att verka för sund konkurrens på marknaden, att motverka skatteflykt på byggarbetsplatser samt att främja byggandet av säkra bostäder. Vi vill därtill, genom samverkan och samarbete, verka för att alla människor i Sverige ska ha en egen bostad.

 

Hur jobbar vi för att bidra till målet?

Förutom att sprida kunskap om problematiken så diskuterar SBAB potentiella samarbeten för nya boendeformer med aktuella partners. Vi har även som ambition att addera ytterligare miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier i våra kreditgivningsprocesser.

Problematiken kring ökad hemlöshet är ett område där SBAB tillsammans med Stockholms Stadsmission har tagit en position sedan 2015. SBAB stödjer Stockholms Stadsmission i målet att minska hemlösheten i Stockholms län, genom att stödja projekt Särskildnyttan. Projektet syftar bla till att möjliggöra för fastighetsägare att bidra med boenden eller finansiera boendestöd för de människor som står längst från bostadsmarknaden. Tillsammans med andra samarbetspartner har vårt arbete resulterat i att ett 30-tal lägenheter har erbjudits Stockholms Stadsmission, ytterst till glädje och nytta för människor som under längre tid inte har haft ett eget hem. SBAB har också bidragit till att bygga upp Stockholms Stadsmissions administrativa verksamhet Bobyrån, som arbetar för att uthyrningsverksamheten ska genomföras på ett smidigt sätt gentemot boende och fastighetsägare.


Vi har ett särskilt fokus på undermålen:

11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och
grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

11.3 Verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad,
integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.