13

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 

Vad innebär målet för SBAB?

Vi vill främja hållbara samhällen med energivänliga och klimatsmarta bostäder. Genom att erbjuda produkter och tjänster som ger våra kunder möjlighet och incitament att investera och genomföra energi- och miljöförbättrande åtgärder i sina bostäder och fastigheter vill vi vara med och påskynda omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Genom att koppla ihop vår finansiering och vår utlåning vill vi erbjuda investerare möjlighet att vara med och påverka. Vi vill såklart också minska vårt eget klimatavtryck från den löpande verksamheten.

Hur jobbar vi för att bidra till målet?

Fastigheter, lokaler och bostäder står för närmare 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Som bank och den omtänksamma utmanaren i branschen så bidrar vi på de sätt vi kan för att minska energiförbrukningen i hemmen och marknaden via våra obligationer. SBAB:s gröna obligationer fungerar som vanliga obligationer med undantaget att obligationslikviden är öronmärkt för att finansiera eller refinansiera bostadsfastigheter som enligt ett specifikt ramverk uppfyller ett antal kriterier för energieffektivitet eller innehar vissa miljöcertifieringar. De hjälper att finansiera en klimatsmart omställning av såväl ekonomin som samhället i stort.

Vårt Gröna Bolån med rabatt på bolåneräntan omfattar villor och lägenheter i byggnad som har giltig energideklaration med energiklass A, B eller C. Vårt gröna bolån ser vi som ett sätt att motivera våra kunder till att satsa mer på energieffektiva bostäder.

Vårt Gröna lån, riktat till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, är ett lån till extra förmånlig ränta tillgängligt för kunder som avser att genomföra energi- och miljöförbättrande åtgärder i sina fastigheter. Vi tillhandahåller därutöver information som hjälper våra kunder till insikt om deras energiförbrukning, relativt andra fastighetsägares, med förhoppningen att det leder till omprioriteringar i underhållsplanen och investeringar i energibefrämjande åtgärder.

Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår egen miljöpåverkan. Vi har inga bankkontor utan nås i huvudsak via våra digitala kanaler och via telefon. På så sätt undviker vi onödiga transporter och drift av en mängd kontor runt om i landet, vilket bidrar till att vår direkta miljöpåverkan är förhållandevis liten. Den påverkan vi har vill vi såklart ändå minska. Vi köper bland annat in grön el från förnybara energikällor till samtliga våra kontor. Fastigheten som vi hyr i Solna är BREEAM-certifierad som Good.