Att stoppa eller åtminstone motverka den negativa utveckling vi idag ser vad gäller klimatförändringar är en ödesfråga för allt liv på jorden. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 21 procent av de samlade svenska växthusgasutsläppen. För oss är det viktigt att på ett transparent och forskningsbaserat sätt ta vår del av ansvaret.

Carl Lindståhl, tf Hållbarhetschef, SBAB.

SBAB:s utsläpp enligt Green House Gas protokollet

SBAB:s utsläpp omfattar främst utlåning till kunder (Scope 3 nedströms). SBAB:s indirekta utsläpp som kommer från inköpt energi är begränsad (Scope 2 & Scope 3 uppströms). SBAB har inga direkta utsläpp inne i verksamheten (Scope 1).

Illustration som visar SBAB:s utsläpp enligt Green House Gas protokollet