Bolagsordning

SBAB:s bolagsordning reglerar bland annat bolagets verksamhetsföremål. I bolagsordningen finns inga bestämmelser som reglerar tillsättandet eller entledigandet av styrelseledamöter, med undantag för en bestämmelse om att styrelseordföranden ska utses av bolagsstämman samt lägsta och högsta antalet styrelseledamöter. Dessutom anges att om styrelseordföranden lämnar sitt uppdrag under mandatperioden ska styrelsen inom sig välja en ny ordförande intill utgången av den bolagsstämma då en ny ordförande väljs av stämman. För ändringar av bolagsordningen gäller att kallelse till extra stämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan stämman. Nedan återfinns även aktuella registreringsbevis.

Bolagsordning SBAB Bank AB (publ) (pdf) Pdf, 12.7 kB.

Bolagsordning AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) (pdf) Pdf, 9.6 kB.

Registreringsbevis SBAB Bank AB (publ) (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Registreringsbevis AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) (pdf) Pdf, 1.1 MB.


Senast uppdaterad den 5 juni 2023.