Hållbarhet är grunden i vår verksamhet

Det finns många utmaningar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet när det gäller bostäder och fastigheter. Genom vår verksamhet vill vi vara en del av lösningen till många av de utmaningar som samhället står inför.

Vårt hållbarhetsarbete är fullt ut integrerat i SBAB:s affärsplanering och arbetssätt. Därför har vi fem strategiska målområden för verksamheten som tillsammans bidrar till långsiktigt värdeskapande för våra kunder, vår verksamhet, våra anställda, våra ägare och för samhället. Dessa målområden utgör grunden för hur vi styr och driver verksamheten framåt för att på både kort och lång sikt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Våra målområden

Långsiktigt värdeskapande

Som statligt bolag jobbar vi för långsiktigt värdeskapande för samtliga våra intressenter, i linje med vår ägares förväntningar. Långsiktighet och uthållighet är viktigt när vi bygger SBAB nu och för framtiden.

Hållbart samhälle

Som bank och tjänsteleverantör inom boende och boendeekonomi spelar vi en viktig roll i samhället. Vår verksamhet påverkar bostadsmarknaden och med det följer ett stort ansvar att bidra till ökad hållbarhet.

Nöjda kunder

Vi eftersträvar att erbjuda produkter och tjänster som är hållbara, såväl för den enskilda individen, fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen, som för samhället i stort. Att våra kunder är nöjda och väljer att stanna hos oss ser vi som det yttersta beviset för att vårt erbjudande är relevant för våra kunders behov.

Effektiv verksamhet

En effektiv verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en hållbar affärsverksamhet och i förlängningen skapa värden för SBAB, våra intressenter och samhället i stort.

Attraktiv arbetsplats

Vi är övertygade om att motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning och själva grunden för vår framgång, konkurrenskraft och långsiktiga värdeskapande.

Hur vi styr vårt hållbarhetsarbete

Inom respektive målområde har vi även mätbara och uppföljningsbara mål som vi kallar hållbarhetsambitioner. Dessa 21 ambitioner är kopplade till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Hållbarhetsambitionerna är kartan som visar vart vi vill ta oss fram till år 2025. Hållbarhetsambitionerna ska guida oss framåt och lyfta vårt redan ambitiösa och integrerade hållbarhetsarbete till nya nivåer.