Insättningsgarantin

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Det innebär att om SBAB skulle gå i konkurs får du som kund ersättning av staten för det belopp du har sparat. Ersättningen är som mest på 1 050 000 kronor per person och bank/institut.

Insättningsgarantin innebär att om SBAB försätts i konkurs eller om Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av SBAB enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och oförmågan att betala beror på SBAB:s finansiella situation och inte endast är tillfällig, garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i SBAB på konton som omfattas av insättningsgarantin med ett belopp om högst 1 050 000 kronor.

Kan jag få en högre ersättning?

Utöver beloppet på 1 050 000 kronor kan du som kund i vissa fall ansöka om ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor för insättningar kopplade till vissa livshändelser som gjorts högst tolv (12) månader innan beslut om ersättning enligt insättningsgarantin.

Exempel på livshändelser kan vara försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall, försäkringsersättning samt ersättning för skada till följd av brott, felaktig dom eller fel eller försummelse vid myndighetsutövning

Ansökan om tilläggsbelopp går att göra först efter att beslut om ersättning enligt insättningsgarantin har inträffat.

Vad gäller om jag har ett konto tillsammans med någon annan?

Insättningsgarantin gäller per person och institut. Var och en kan få ersättning för sin andel av det gemensamma kontot. En kontohavare kan inte få ersättning för de andra kontohavarnas andelar av det gemensamma kontot.

När betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom sju (7) arbetsdagar från den dag SBAB försattes i konkurs eller från Finansinspektionens beslut enligt ovan. Riksgälden har rätt att i vissa fall skjuta upp utbetalningen.

Vem kan få ersättning genom insättningsgarantin?

De som kan få ersättning genom insättningsgarantin är privatpersoner, även omyndiga, företag och andra juridiska personer, till exempel dödsbon.

Däremot kan inte en bank, ett kreditmarknadsföretag, ett värdepappersbolag, ett försäkringsföretag, ett återförsäkringsföretag, en understödsförening, ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond, en pensionsfond, en region, en kommun eller en statlig myndighet få ersättning enligt garantin.


Mer information om insättningsgarantin hittar du hos Riksgälden.

Mer om vårt sparkonto till privatkunder.

Mer om vårt SBAB-konto för bostadsrättsföreningar & om vårt SBAB-konto för företag.