Insättningsgarantin

Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Följande kontohavare kan inte få ersättning enligt garantin: En bank, ett kreditmarknadsföretag, ett värdepappersbolag, ett försäkringsföretag, ett återförsäkringsföretag, en understödsförening, ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond, en pensionsfond, en region, en kommun eller en statlig myndighet.

Insättningsgarantin innebär att om SBAB försätts i konkurs eller om Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av SBAB enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och oförmågan att betala beror på SBAB:s finansiella situation och inte endast är tillfällig, garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i SBAB på konton som omfattas av insättningsgarantin med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för behållning på kontot avseende insättningar, som gjorts högst tolv (12) månader innan beslut om ersättning enligt insättningsgarantin, hänförliga till exempelvis försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall, försäkringsersättning samt ersättning för skada till följd av brott, felaktig dom eller fel eller försummelse vid myndighetsutövning med högst 5 miljoner kronor. Ersättningen betalas ut av den myndighet som hanterar garantin inom sju (7) arbetsdagar från den dag SBAB försattes i konkurs eller från Finansinspektionens beslut enligt ovan. Garantimyndigheten har rätt att i vissa fall skjuta upp utbetalningen.


För ytterligare information, besök Riksgäldens webbplats.

Läs mer om vårt sparkonto.