Styrning

Övergripande styrning

SBAB ägs till 100 procent av den svenska staten. Enligt statens ägarpolicy ska bolag med statligt ägande agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende.

Inom SBAB är det styrelsen som är ytterst ansvarig för att ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling bedrivs inom banken med utgångspunkt i SBAB:s väsentliga hållbarhetsområden.

SBAB:s VD säkerställer att vårt hållbarhetsarbete är fullt ut integrerat i SBAB:s affärsplan och hos alla relevanta avdelningar samt att hållbarhetsarbetet följer av styrelsens beslutade strategier.

Det Centrala Hållbarhetsteamet

Det Centrala Hållbarhetsteamet leds av SBAB:s Hållbarhetschef som rapporterar till Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation samt till VD. Det Centrala Hållbarhetsteamet har som uppgift att samordna och koordinera det strategiska hållbarhetsarbetet inom SBAB och, bland annat, säkerställa framdrift av hållbarhetsarbetet gentemot uppsatta mål för SBAB:s väsentliga hållbarhetsområden.

SBAB:s väsentliga hållbarhetsområden

Energiförbrukning & effektivisering: Bidra till energieffektivisering av befintligt och framtida fastighetsbestånd.

Klimatpåverkan & anpassning: Minska SBAB:s klimatpåverkan och öka våra kunders klimatanpassningsförmåga.

Biologisk mångfald & ekosystem: Uppmuntra till aktivt arbete med att förbättra förutsättningar för biologisk mångfald och värna ekosystem.

Cirkulär resurshantering: Uppmuntra till cirkulärt bruk av resurser i nybyggnation, renoveringar och avfallshantering.

Ekonomisk brottslighet: Motverka ekonomisk brottslighet genom minskade bedrägerier & minskad penningtvätt.

Attraktiv arbetsplats: Säkerställa goda arbetsförhållanden, en inkluderande arbetsmiljö och kontinuerligt lärande.

Arbetsförhållanden i värdekedjan: Verka för goda arbetsförhållanden, arbetstagares rättigheter och minskad risk för ekonomisk brottslighet på byggarbetsplatser.

Inkluderande bostadsmarknad: Med ansvarsfull kreditgivning bidra till:

  • En mer inkluderande bostadsmarknad för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
  • Trygga bostadsområden
  • Tillgänglighetsanpassade erbjudanden

Informationssäkerhet: Säkerställa god informationssäkerhet och därigenom skydda kunder, medarbetare och det finansiella systemet från skada och andra negativa konsekvenser.

Hållbarhetsforum

SBAB har upprättat ett Hållbarhetsforum i vilket hållbarhetsarbetet på SBAB adresseras och där frågor bereds till beslutsorgan på SBAB. Hållbarhetsforum hålls minst fyra gånger årligen och består av representanter från varje ledningsgrupp på SBAB.

Några av de årligen återkommande ämnena som ska behandlas av Hållbarhetsforumet är hållbarhetspåverkan på intressenter, uppdateringar av den dubbla väsentlighetsanalysen samt integrering av de avdelningsspecifika hållbarhetsmål, nyckeltal och aktiviteter som sker på SBAB och bolag som ingår i gruppen.