Styrning

SBAB ägs till 100 procent av den svenska staten. Enligt statens ägarpolicy ska bolag med statligt ägande agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende.

Inom SBAB är det styrelsen som är ytterst ansvarig för att ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling bedrivs inom banken.

SBAB:s hållbarhetsarbete är fullt ut integrerat i SBAB:s affärsplan. Företagsledningen ska styra och fatta beslut om prioriteringar och strategiska vägval i hållbarhetsarbetet i enlighet med beslutad affärsstrategi.

Övergripande styrning

Avdelningen Hållbarhet, Marknad & Kommunikation (HMK) leds av Chef HMK som ingår i företagsledningen och rapporterar till VD. Inom avdelningen HMK ingår enheten Hållbarhet som leds av Hållbarhetschef som rapporterar till Chef HMK samt till VD. Enheten Hållbarhet ska samordna och koordinera hållbarhetsarbetet inom SBAB övergripande och totalt sett, samt mot de övergripande målområdena och dess mätbara mål tillsammans med operativt ansvariga i verksamheten.

 

Hållbarhetsforum

SBAB har ett Hållbarhetsforum med representanter från olika delar av verksamheten som träffas cirka två gånger per år. Representanterna är väl insatt i SBAB:s hållbarhetsarbete och är även ansvariga för att omhänderta dessa frågor i sina delar av organisationen.

Sustainable Bond Committe

SBAB har en Sustainable Bond Committe (SBC) som träffas regelbundet fyra gånger per år eller oftare vid behov. Syftet med SBC är att säkerställa den ordning genom vilken gröna och hållbara obligationer emitteras, förvaltas och avvecklas. SBC består av sju ledamöter från olika delar av verksamheten. Ordförande i SBC är SBAB:s CFO.