Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Behandling av personuppgifter i SBAB Bank

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR). Förordningen kommer att gälla som lag inom EUs alla medlemsländer och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL). I samband med ikraffträdandet av GDPR kommer nedanstående information om behandling av personuppgifter att uppdateras.

Personuppgiftsansvarig är SBAB Bank AB (publ), 556253-7513. SBAB äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kunds kommunikationer med SBAB. SBAB:s kundregister och andra uppgifter SBAB har om kund skyddas av sekretessbestämmelsen enligt 1 kap 10 § lag (2004: 297) om bank- och finansieringsrörelse. Detta innebär att SBAB inte obehörigen får röja dessa uppgifter.

SBAB, dess dotterbolag, uppdragstagare och/eller andra företag som SBAB samarbetar med behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats. Detta inkluderar bl.a. uppgifter om kontakter mellan kund och SBAB, t.ex. notering av frågor och klagomål samt uppgifter om eventuella andra företrädare för kunden och om hur avtalet fullgörs. Vidare loggas den IP-adress som används vid ansökan om tjänst och i samband med nyttjande av tjänsten när så sker via de Inloggade sidorna på SBAB:s webbplats.

Ändamålen med SBAB:s behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. att lämna ett lån, öppna ett konto eller en depå) och att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandling av uppgifter sker också för att SBAB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt för spårbarhet, bevisning och incident- och bedrägeridetektering i SBAB-koncernen. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål av SBAB. Om kund önskar avsäga sig marknadsföring, kontakta SBAB:s Kundservice.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SBAB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdateringar av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna kan komma att, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, behandlas av andra bolag i koncernen samt för SBAB:s räkning av samarbetande företag eller uppdragstagare, såväl inom som utom EU- och EES-området. SBAB kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som SBAB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig till eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster.

SBAB kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller SBAB:s avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för vissa produkter, vara skyldig att till annan lämna uppgift om kunds förhållande enligt avtalet. Det åligger kund att på begäran av SBAB tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som SBAB bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.

Om kund vill ha information om vilka personuppgifter om kund som behandlas av SBAB har denne rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från SBAB. Sådan begäran samt rättelse av en personuppgift som SBAB behandlar skickas till: SBAB, Att: Personuppgiftsansvarig, Box 1012, 651 15 Karlstad.