SBAB Booli Housing Price Index

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen för lägenheter och hus i olika områden och för riket som helhet. Indexen baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden.


  • Svagt fallande bostadspriser i april i Sverige som helhet
    Efter en positiv inledning av året, föll bostadspriserna tillbaka med 0,2 procent i Sverige som helhet i april. Lägenhetspriserna stod stilla medan huspriserna sjönk med 0,4 procent. Fyra av sex regioner uppvisade fallande såväl lägenhets- som huspriser. Den beräknade underliggande trenden indikerar en större nedgång i priserna för Sverige som helhet än vad de faktiska priserna visar.
  • Splittrad prisutveckling på bostäder i mars – lägenheter upp men hus ner
    Mars uppvisade en splittrad prisutveckling på bostäder. I Sverige som helhet steg bostadspriserna med 0,3 procent fördelat på stigande lägenhetspriser med 1,2 procent och fallande huspriser med 0,1 procent. Lägenhetspriserna steg mest i Mellersta Sverige (2,9 procent). Mest sjönk villapriserna i Storgöteborg respektive Storstockholm (-2,0 respektive -1,1 procent). Den underliggande trenden indikerar en fortsatt negativ prisutveckling för Sverige som helhet. Trenden är negativ för både lägenheter och hus i samtliga regioner med undantag för lägenheter i Storstockholm där trenden visar en svag uppgång (0,3 procent).