Bomarknadsnytt

 • Bomarknadsnytt nr 3 2023
  Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten. Bostadspriserna bedöms falla lite till innan botten är nådd. Antalet påbörjade nya bostäder bedöms efter fallet svara mot endast hälften av det som behövs sett till befolkningsökningen, och ännu mindre sett till kompetensförsörjningsbehovet i tillväxtorter och i klimatomställningens spår. SBAB:s beräkningar av den trendmässiga inflationen indikerar att inflationen faller snabbare än vad officiella inflationssiffror ger vid handen. Detta i kombination med att Sverige väntas få lägst tillväxt i hela EU, bör mana till försiktighet med ytterligare räntehöjningar.
  Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 2 2023
  Svensk ekonomi väntas krympa i år med ett BNP-fall på knappt 1 procent där fallande bostadsinvesteringar är en starkt bidragande orsak. I december i år väntas den månatliga inflationen ha minskat rejält och ligga på 2,7 procent i årstakt. Riksbanken väntas höja styrräntan i juni med ytterligare 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Då inflationen bedöms falla kraftigt mot slutet av året och sedan falla ner till målet under 2024, bör Riksbanken sänka styrräntan med 0,25 procentenheter redan i februari nästa år. Den rörliga bolåneräntan väntas toppa på drygt 5 procent i slutet av innevarande år för att då ligga över samtliga bundna räntor. I slutet av 2024 väntas den vara nere runt 4 procent för att nå 3,5 procent under året efter. Efter prisuppgången på bostäder i inledningen av året väntas priserna falla tillbaka igen till följd av den strama penningpolitiken.
  Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 1 2023
  Svensk BNP faller med 1 procent i år samtidigt som inflationen mot slutet av året väntas ligga nära Riksbankens mål. Störst bidrag till BNP-fallet kommer från näringslivets investeringar där en stor del utgörs av fallande bostadsinvesteringar. Nedgången i svensk ekonomi blir betydligt djupare än genomsnittet för euroländerna. Det talar för att Riksbanken bör vara försiktig med ytterligare räntehöjningar och inte bara följa ECB:s höjningar. Den strama penningpolitiken bidrar till fortsatt fallande bostadspriser under året. På bostadsmarknaden är läget iskallt just nu, även om en viss vändning kan skönjas för lägenheter.
  Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 4 2022
  Svensk BNP minskar svagt nästa år. Trots det väntas arbetslösheten öka måttligt. Nedgången i BNP drivs i första hand av fallande investeringar i näringslivet men också av svag privat konsumtion. Styrräntan når 2,75 procent i februari nästa år och den rörliga bolåneräntan – mätt som bankernas snittränta – når 4 procent redan denna månad. Det är inte självklart att Riksbanken bör höja styrräntan lika mycket som ECB.
  Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 3 2022
  Den svenska ekonomin går in i nolltillväxt nästa år. Arbetslösheten väntas trots det bara öka svagt. En envist hög inflation gör att styrräntan förväntas höjas med 0,75 procentenheter i nästa vecka för att sedan toppa på 2,25 procent i februari nästa år. Det gör att den rörliga boräntan kommer att höjas snabbare än väntat. Bostadspriserna bedöms kunna falla med 20 procent från toppen till botten. Det i kombination med den kraftiga prisuppgången på insatsvaror gör att antalet påbörjade nya bostäder väntas falla brant nästa år.
  Bomarknadsnytt
 • Bomarknadsnytt nr 2 2022
  Den svenska ekonomin bromsar in något i år till följd av det försämrade ekonomiska läget globalt. BNP spås öka med 3,0 procent. Inflationen kommer att överstiga Riksbankens mål både i år och nästa år vilket bidrar till att reporäntan höjs påtagligt och därmed även de rörliga bostadsräntorna. Bostadspriserna väntas falla under hösten när ränteuppgången börjar bita. Kraftigt ökade priser på insatsvaror i kombination med fallande priser på andrahandsmarknaden sätter dubbel press på bostadsbyggandet.
  Bomarknadsnytt