Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Analys & rapporter

Bomarknadsnytt

Bomarknadsnytt beskriver den makroekonomiska utvecklingen med en global utblick, och därefter bostadsefterfrågan, bostadspriserna och bostadsbyggandets utveckling

 

 • Bomarknadsnytt nr 4 2020

  Fallande investeringar och nettoexport bidrar till att BNP sjunker i år med 4,7 procent. Nästa år väntas högre konsumtion och investeringar bidra till att BNP växer med 3,2 procent. Situationen på arbetsmarknaden kommer att vara svag, med arbetslösheten håller sig under 10 procent. Inflationen förblir under målet flera år framöver och Riksbanken förväntas inte höja reporäntan förrän tidigast 2024. Bostadsinvesteringarna har fallit mindre än väntat hittills i år samtidigt som antalet nyteckningar var mycket lågt under andra kvartalet. Vi räknar dock med att det kommer påbörjas 44 000 nya bostäder under helåret. Bostadspriserna har ökat med i genomsnitt 5 procent i år fram till och med augusti men väntas stå mer eller mindre stilla under hösten.
  2020-09-10
 • Bomarknadsnytt nr 3 2020

  BNP sjunker med 5,8 procent i år men växer med 3 procent nästa år. Investeringarna och nettoexporten står för större delen av BNP-fallet medan hushållens konsumtion går oväntat starkt. Arbetslösheten stiger och toppar på runt 10 procent nästa år. Bostadspriserna har påverkats marginellt av krisen så här långt. De väntas stå stilla eller möjligen öka svagt under året som helhet. Trots kraftigt fallande nyteckningsgrad i kölvattnet av coronakrisen hålls bostadsinvesteringarna uppe under året till följd av att redan påbörjade projekt slutförs. Byggvolymen i år och de kommande åren ligger dock långt under toppåret 2017 och vad som krävs för att bygga bort bostadsbristen.
  2020-06-04
 • Bomarknadsnytt nr 2 2020

  Ny prognos från SBAB över svensk ekonomi och bostadsmarknad: BNP väntas i år sjunka med 5 procent och arbetslösheten öka till 9 procent till följd av coronakrisen. Minskade investeringar och lägre nettoexport står för större delen av fallet i BNP men även en svag hushållskonsumtion bidrar. Strukturomvandlingar i coronakrisens spår väntas bidra till att arbetslösheten stiger till 10 procent nästa år. Bostadsmarknaden är hittills relativt opåverkad. Vid en kortvarig kris väntas lägre omsättning av bostäder under en övergångsperiod och marginellt påverkade bostadspriser. Om nedstängningen av delar av ekonomin blir mer långvarig och arbetslösheteten därigenom högre än i huvudscenariot kan bostadspriserna sjunka mer. Nyproduktionen väntas falla och uppgå till omkring 40 000 bostäder per år de kommande åren.
  2020-04-16
 • Bomarknadsnytt nr 1 2020

  Ny prognos från SBAB över svensk ekonomi och bostadsmarknad: BNP-tillväxten väntas i år sjunka till 0,8 procent för att sedan återigen ta fart. Till följd av befolkningsökningen minskar BNP per person i år. Riskbilden har förskjutits i negativ riktning i Coronavirusets spår. Inflationen förblir under Riksbankens mål ända till början av 2023 och reporäntan ligger kvar oförändrad till dess. Bostadsbyggandet bottnade dock förra året, ligger nu på strax över 40 000 per år och stiger sakta. Bostadspriserna och även nybyggnationen har de senaste åren hållits tillbaka av införda kreditrestriktioner. Bostadspriserna väntas trots den senaste tidens uppgång stå i genomsnitt stilla under de kommande två åren till följd av måttliga löneökningar och en uppgång av den femåriga boräntan till 2,3 procent. Om den femåriga bostadsräntan i stället ligger kvar på nuvarande nivåer, kan priserna komma att stiga med omkring 5 procent.
  2020-02-20
 • Bomarknadsnytt nr 4 2019

  BNP-tillväxten väntas nästa år sjunka till 0,8 procent men det blir ingen recession. Trots avsaknad av klara motiv har Riksbanken sagt att de sannolikt kommer att höja reporäntan till noll procent i december. Därefter väntas reporäntan ligga oförändrad till början av 2022. Efter en liten uppgång i år väntas bopriserna ligga stilla i genomsnitt de närmaste åren till följd av svagt stigande långräntor. Läget på bostadsmarknaden har stabiliserats men omsättningen av bostäder ligger ca 10 procent under det normala till följd av bland annat införda kreditrestriktioner. Efter det stora fallet sedan 2017 stabiliseras nyproduktionen på drygt 40 000 bostäder. Det är en historiskt sett hög volym men en alldeles för låg volym för att under överskådlig tid råda bot på bostadsbristen om 160 000 bostäder.
  2019-11-21
 • Bomarknadsnytt nr 3 2019

  Nu väntar några ekonomiskt svaga år i Sverige med en BNP-tillväxt som ligger under snittet för de senaste 10 åren. Den väntas bli 1,3 procent 2019 och falla till 1,1 procent 2020. Sett till de ekonomiska data som kommit in under sommaren förefaller inte en höjning av reporäntan i närtid vara motiverad, tvärtemot Riksbankens bedömning. Låga räntor väntas bidra till en uppgång i bostadspriserna i år. Trots en gryende optimism på bostadsmarknaden indikerar försäljningsdata och omsättningsstatistik att amorteringskravet brutit en flera år lång positiv försäljningstrend. Nyproduktionen faller till en nivå som visserligen matchar ökningen i antalet hushåll men som långt ifrån möter det initiala underskottet på 160 000 bostäder. Det är en omöjlig ekvation att få till stånd ett ökat bostadsbyggande och samtidigt vidta ytterligare åtgärder i syfte att dämpa ökningen av hushållens skulder.
  2019-09-12