Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Omvärld & Analyser

Vart är vi på väg?

Under serien "Vart är vi på väg?" publicerar SBAB Boräntenytt och Bomarknadsnytt. Utifrån det makroekonomiska läget beskrivs utvecklingen på bolånemarknaden respektive bostadsmarknaden.

 

 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 1 2019

  Tecknen blir allt tydligare på att vi nu är på väg in i en konjunkturavmattning både globalt och i Sverige. Samtidigt höjde Riksbanken reporäntan i december för första gången på 7 år och har aviserat fler höjningar. Kombinationen av en konjunkturavmattning och stigande bostadsräntor är ingen ljuv musik för bostadsmarknaden och inte heller i ett läge där antalet påbörjade nya bostäder sjunker kraftigt och förväntningarna hos bostadsproducenterna är de mest negativa sedan finanskrisåren. Nu mer än någonsin är det viktigt med stor fingertoppskänsla hos ansvariga myndigheter och politiken när det gäller åtgärder riktade mot bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden behöver tydliga och långsiktiga spelregler.
  2019-02-14 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 1 2019

  Trots tydliga signaler om en annalkande konjunkturavmattning och ett fortsatt lågt underliggande inflationstryck höjde Riksbanken reporäntan vid decembermötet och justerade samtidigt ned räntebanan. SBAB:s prognos är att bolåneräntorna mätta utifrån en genomsnittlig marknadsränta med 3-månaders bindningstid kommer att stiga från 1,6 procent i januari i år till 2,4 procent i januari 2022. Två- respektive femårsräntorna väntas stiga från 1,6 till 2,6 procent respektive 1,9 till 3,2 procent under samma period. Boräntorna väntas således stiga något långsammare jämfört med föregående prognos.
  2019-01-21 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 4 2018

  Sedan det stora fallet i slutet av 2017 har bostadspriserna stabiliserats. Om boräntorna ökar i takt med vår prognos, som bygger på marknadens förväntningar om reporänteutvecklingen, kan bostadspriserna dock väntas falla ytterligare med uppemot 10 procent för riket som helhet fram till 2022. Mäklarstatistik indikerar att försäljningstappet efter införandet av det första och utvidgade amorteringskravet fortfarande är stort i framför allt Stockholmsregionen.Bostadsbyggandet bedöms minska med 30 procent 2019 i förhållande till 2017. Oron för fortsatta bostadsprisfall, vart räntorna är på väg och det kraftiga fallet i bostadsbyggandet riskerar att ge överreaktioner på bostads­marknaden. Detta är viktigt att beakta innan ytterligare åtgärder övervägs för att minska ökningen i hushållens bolåneskulder. Den prognosticerade ränteuppgången drar upp hushållens räntekvot relativt mycket, vilket bidrar till lägre tillväxt i den privata konsumtionen. Till följd av det låsta politiska läget väntas även den offentliga konsumtionen växa svagt nästa år. Nedgången i bostadsinvesteringarna bidrar negativt till den svenska BNP-tillväxten både det sista kvartalet 2018 och för helåret 2019. Det i kombination med en svagare omvärlds­utveckling väntas bidra till att BNP 2019 växer med endast 1,3 procent. Den senaste Konjunktur­barometern låg på den lägsta nivån sedan oktober 2016 vilket stöder en sådan prognos.
  2018-11-30 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 4 2018

  Riksbanken bedöms vänta med att höja reporäntan tills efter årsskiftet vilket håller nere de rörliga boräntorna i närtid. Både rörliga och bundna boräntor väntas ligger kvar på historiskt låga nivåer de närmsta åren även om de kommer att stiga när Riksbanken höjer reporäntan och börjar fasa ut innehavet av statsobligationer. Till den 1 januari 2022 väntas tremånadersräntan gå upp med drygt 1 procentenhet femårsräntan med 1,5 procentenheter. Skillnaden mellan bundna och rörliga boräntor är ovanligt liten för tillfället men väntas alltså stiga något framöver. Det kan därför vara ett gynnsamt läge att binda räntan för den som föredrar en förutsägbar räntekostnad. Har du funderingar kring att binda räntan eller inte? Läs mer om viktiga faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut.
  2018-11-12 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 3 2018

  Efter sommaren ser bostadspriserna ut att ha stabiliserats efter det senaste årets större nedgång. Bostadspriserna väntas dock fortsätta falla med knappt 9 procent fram till 2022 till följd av svagt stigande bostadsräntor framöver. På samma sätt som sjunkande räntor har höjt priserna sjunker dem när räntorna stiger igen.Andelen sålda bostäder i förhållande till stocken ligger på normala nivåer. Säsongsrensade data indikerar att försäljningstappet efter införandet av det första och sedan utvidgade amorteringskravet till stor del har återtagits för Sverige som helhet. I Stockholm ser dock försäljningstappet mer varaktigt ut även om det skett en viss återhämtning. Den kraftiga ökningen av antalet påbörjade bostäder de senaste åren visar en mycket likartad utveckling som den i slutet av 1980-talet och som föregick 1990-talets fastighetskris. 1990-talets fastighetskris hade sina särskilda förklaringar men den snabba uppgången i nyproduktionen de senaste åren manar ändå till viss eftertanke. Antalet påbörjade bostäder bedöms sjunka med 30 procent 2019 i förhållande till 2017 till följd av det kraftigt ökade utbudet av nya bostäder, sjunkande bostadspriser och nedgången i efterfrågan till följd av åtstramad kreditgivning i kölvattnet av nya kreditregleringar.
  2018-09-28 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 3 2018

  Riksbanken bedöms vänta med att höja reporäntan tills efter årsskiftet vilket håller de rörliga boräntorna nere i närtid. Fortsatt låga globala realräntor talar för att de långa boräntorna ligger kvar på historiskt låga nivåer under överskådlig tid även om de rimligen stiger när Riksbanken börjar fasa ut innehavet av statsobligationer. Skillnaden mellan bundna och rörliga boräntor är ovanligt liten för tillfället och det kan därför just nu vara gynnsamt att binda räntan för den som föredrar en förutsägbar räntekostnad.
  2018-08-30 Boräntenytt