Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Omvärld & Analyser

Vart är vi på väg?

Under serien "Vart är vi på väg?" publicerar SBAB Boräntenytt och Bomarknadsnytt. Utifrån det makroekonomiska läget beskrivs utvecklingen på bolånemarknaden respektive bostadsmarknaden.

 

 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 3 2019

  Riksbanken justerade i slutet av april ned banan för hur de tror reporäntan kommer att höjas de närmaste åren. Tecknen på en svagare global och inhemsk konjunktur är flera. Trots en rekordsvag krona tar inte den underliggande inflationen rensad för energipriser fart och de senaste inflationsförväntningarna ligger på alla års sikt under Riksbankens mål. Det stora fallet i antalet påbörjade nya bostäder drar ned BNP-tillväxten. Den reala jämviktsräntan bedöms ligga nära noll och Riksbanken förutspås därför i närtid justera ned synen på vad som är en normal reporänta. Bolåneräntorna bedöms mot denna bakgrund höjas mycket långsamt framöver. Skillnaden mellan tremånadersräntan och de lite längre bundna räntorna ökar något de allra närmaste åren men förblir historiskt liten. Trots detta väljer fortfarande en majoritet rörlig ränta. Det beror dock inte på att de har orealistiskt låga förväntningar på kommande höjningar av den rörliga räntan.
  2019-05-17 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 2 2019

  BNP-tillväxten väntas bli 1,3 procent 2019 för att åren efter endast tillta måttligt. Riksbankens höjning av reporäntan i december var uppenbart feltajmad med tanke på flera på varandra svaga inflationsutfall därefter. Sannolikheten för en höjning av reporäntan i höst är liten. Det låga inflationstrycket gör att Riksbanken väntas höja reporäntan långsammare än sin prognos. Detta gör att bostadspriserna väntas stå mer eller mindre stilla fram till 2023. Produktionen av nya bostäder faller ner till en årlig takt som ungefär matchar ökningen i antalet hushåll men som inte täcker det initiala underskottet om minst 150 000 bostäder. Det blir en delikat politisk balansgång för regeringen med samarbetspartier om de ska lyckas dämpa hushållens bolåneskulder utan att samtidigt orsaka sjunkande bostadspriser och ytterligare fallande bostadsinvesteringar som förvärrar bostadsbristen.
  2019-04-12 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 2 2019

  Sannolikheten för att Riksbanken ska höja reporäntan i år har minskat påtagligt efter de fortsatt svaga utfallen på den underliggande inflationen rensad för energipriser. Trots rekordsvag krona stiger inte den underliggande inflationen. Inflationsförväntningarna har också fallit tillbaka. SBAB:s prognos är att bankernas snitträntor med tre månaders bindningstid stiger svagt från 1,6 i mars i år till 2,7 procent i januari 2023. Femårsräntan väntas stiga från 1,8 till 3,3 procent under samma period. Löptidsdifferenserna mellan korta och längre bindningstider är historiskt låga just nu. Enligt prognosen kan det nu till och med bli billigare att välja längre bindningstider jämfört med korta. Skillnaden mellan list- och snitträntor har ökat kraftigt under en längre tid. Ökningen på senare tid kan bero på att konkurrensen tilltagit på bolånemarknaden.
  2019-03-20 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 1 2019

  Tecknen blir allt tydligare på att vi nu är på väg in i en konjunkturavmattning både globalt och i Sverige. Samtidigt höjde Riksbanken reporäntan i december för första gången på 7 år och har aviserat fler höjningar. Kombinationen av en konjunkturavmattning och stigande bostadsräntor är ingen ljuv musik för bostadsmarknaden och inte heller i ett läge där antalet påbörjade nya bostäder sjunker kraftigt och förväntningarna hos bostadsproducenterna är de mest negativa sedan finanskrisåren. Nu mer än någonsin är det viktigt med stor fingertoppskänsla hos ansvariga myndigheter och politiken när det gäller åtgärder riktade mot bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden behöver tydliga och långsiktiga spelregler.
  2019-02-14 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 1 2019

  Trots tydliga signaler om en annalkande konjunkturavmattning och ett fortsatt lågt underliggande inflationstryck höjde Riksbanken reporäntan vid decembermötet och justerade samtidigt ned räntebanan. SBAB:s prognos är att bolåneräntorna mätta utifrån en genomsnittlig marknadsränta med 3-månaders bindningstid kommer att stiga från 1,6 procent i januari i år till 2,4 procent i januari 2022. Två- respektive femårsräntorna väntas stiga från 1,6 till 2,6 procent respektive 1,9 till 3,2 procent under samma period. Boräntorna väntas således stiga något långsammare jämfört med föregående prognos.
  2019-01-21 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 4 2018

  Sedan det stora fallet i slutet av 2017 har bostadspriserna stabiliserats. Om boräntorna ökar i takt med vår prognos, som bygger på marknadens förväntningar om reporänteutvecklingen, kan bostadspriserna dock väntas falla ytterligare med uppemot 10 procent för riket som helhet fram till 2022. Mäklarstatistik indikerar att försäljningstappet efter införandet av det första och utvidgade amorteringskravet fortfarande är stort i framför allt Stockholmsregionen.Bostadsbyggandet bedöms minska med 30 procent 2019 i förhållande till 2017. Oron för fortsatta bostadsprisfall, vart räntorna är på väg och det kraftiga fallet i bostadsbyggandet riskerar att ge överreaktioner på bostads­marknaden. Detta är viktigt att beakta innan ytterligare åtgärder övervägs för att minska ökningen i hushållens bolåneskulder. Den prognosticerade ränteuppgången drar upp hushållens räntekvot relativt mycket, vilket bidrar till lägre tillväxt i den privata konsumtionen. Till följd av det låsta politiska läget väntas även den offentliga konsumtionen växa svagt nästa år. Nedgången i bostadsinvesteringarna bidrar negativt till den svenska BNP-tillväxten både det sista kvartalet 2018 och för helåret 2019. Det i kombination med en svagare omvärlds­utveckling väntas bidra till att BNP 2019 växer med endast 1,3 procent. Den senaste Konjunktur­barometern låg på den lägsta nivån sedan oktober 2016 vilket stöder en sådan prognos.
  2018-11-30 Boräntenytt