Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Omvärld & Analyser

Vart är vi på väg?

Under serien "Vart är vi på väg?" publicerar SBAB Boräntenytt och Bomarknadsnytt. Utifrån det makroekonomiska läget beskrivs utvecklingen på bolånemarknaden respektive bostadsmarknaden.

 

 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 3 2020

  Bolåneräntorna förblir låga under lång tid framöver. Strukturella faktorer som bidrar till fortsatt låga realräntor och en mycket expansiv penningpolitik i kölvattnet av coronapandemin samt den redan innan coronapandemin låga inflationen talar för det. Inte ens om coronapandemin skulle bli utdragen i tid med risk för en begynnande finansiell turbulens och stigande riskpremier, finns starka skäl att tro att boräntorna i Sverige skulle öka särskilt mycket. Det är fortsatt mycket stora skillnader mellan många bankers list- och snitträntor och det gäller särskilt för den rörliga räntan (3 månaders). Majoriteten av alla nya låntagare väljer fortfarande rörlig ränta, trots att premien för att binda på längre tid i många fall är negativ.
  2020-06-25 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 3 2020

  BNP sjunker med 5,8 procent i år men växer med 3 procent nästa år. Investeringarna och nettoexporten står för större delen av BNP-fallet medan hushållens konsumtion går oväntat starkt. Arbetslösheten stiger och toppar på runt 10 procent nästa år. Bostadspriserna har påverkats marginellt av krisen så här långt. De väntas stå stilla eller möjligen öka svagt under året som helhet. Trots kraftigt fallande nyteckningsgrad i kölvattnet av coronakrisen hålls bostadsinvesteringarna uppe under året till följd av att redan påbörjade projekt slutförs. Byggvolymen i år och de kommande åren ligger dock långt under toppåret 2017 och vad som krävs för att bygga bort bostadsbristen.
  2020-06-04 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 2 2020

  Ny prognos från SBAB över svensk ekonomi och bostadsmarknad: BNP väntas i år sjunka med 5 procent och arbetslösheten öka till 9 procent till följd av coronakrisen. Minskade investeringar och lägre nettoexport står för större delen av fallet i BNP men även en svag hushållskonsumtion bidrar. Strukturomvandlingar i coronakrisens spår väntas bidra till att arbetslösheten stiger till 10 procent nästa år. Bostadsmarknaden är hittills relativt opåverkad. Vid en kortvarig kris väntas lägre omsättning av bostäder under en övergångsperiod och marginellt påverkade bostadspriser. Om nedstängningen av delar av ekonomin blir mer långvarig och arbetslösheteten därigenom högre än i huvudscenariot kan bostadspriserna sjunka mer. Nyproduktionen väntas falla och uppgå till omkring 40 000 bostäder per år de kommande åren.
  2020-04-16 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 2 2020

  Det är nu mycket svårt att göra prognoser över boräntorna. I en lågkonjunktur är normalt boräntorna låga, vilket bidrar till att motverka prisfall på bostäder till följd av stigande arbetslöshet. Om coronapandemin leder till kraftigt stigande riskpremier kan boräntorna dock gå upp. Den senaste tiden har räntorna på bostadsobligationer stigit markant, men än så länge ligger de inte högre än vad de gjorde för ett år sedan. En situation där boräntorna och arbetslösheten samtidigt stiger är mycket viktig att undvika i detta läge. SBAB:s huvudprognos är mer eller mindre stillastående boräntor för alla löptider under det närmaste året och sedan en svag uppgång i räntor med framför allt lite längre bindningstid. Prognosen ligger i linje med marknadsförväntningarna i stort. Det finns både uppåt- och nedåtrisker i prognosen. Höjda riskpremier som inte fullt ut motverkas kan leda till stigande boräntor. Kraftiga motåtgärder från Riksbanken, inklusive en möjlig sänkning av reporäntan, kan istället leda till fallande boräntor.
  2020-03-20 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 1 2020

  Ny prognos från SBAB över svensk ekonomi och bostadsmarknad: BNP-tillväxten väntas i år sjunka till 0,8 procent för att sedan återigen ta fart. Till följd av befolkningsökningen minskar BNP per person i år. Riskbilden har förskjutits i negativ riktning i Coronavirusets spår. Inflationen förblir under Riksbankens mål ända till början av 2023 och reporäntan ligger kvar oförändrad till dess. Bostadsbyggandet bottnade dock förra året, ligger nu på strax över 40 000 per år och stiger sakta. Bostadspriserna och även nybyggnationen har de senaste åren hållits tillbaka av införda kreditrestriktioner. Bostadspriserna väntas trots den senaste tidens uppgång stå i genomsnitt stilla under de kommande två åren till följd av måttliga löneökningar och en uppgång av den femåriga boräntan till 2,3 procent. Om den femåriga bostadsräntan i stället ligger kvar på nuvarande nivåer, kan priserna komma att stiga med omkring 5 procent.
  2020-02-20 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 1 2020

  Boräntorna förblir historiskt låga under flera år framöver. Den rörliga boräntan har gått upp mindre än höjningen av reporäntan i linje med vad SBAB förutsåg i den förra prognosen. Bankernas genomsnittliga rörliga boräntor väntas ligga på 1,8 procent i januari 2022 och femåriga på 2,2 procent. Ny unik forskning från Bank of England bidrar till att kasta nytt ljus på den långsiktiga trenden i realräntorna. Den visar att realräntorna i dagens utvecklade länder har fallit med 1,6 procentenheter per århundrade ända sedan 1300-talet och att det har skett alldeles oavsett demografiskt underliggande faktorer och val av penning/finanspolitisk regim. Forskningen kan dock inte riktigt förklara vad det är som drivit den utvecklingen. En hypotes bland andra är att räntenedgången kan förklaras av fallande avkastning på kapitalackumulering, det vill säga att det är avtagande lönsamhet på nya investeringar. Majoriteten av alla nya bolånetagare – omkring 60 procent – fortsätter att välja rörlig ränta på sina bostadslån.
  2020-01-23 Boräntenytt