Bomarknadsnytt

 • Bomarknadsnytt nr 2 2021
  BNP växer i år med 3,3 procent samtidigt som bostadspriserna fortsätter mot nya höjder. De väntas ha stigit med 11 procent i genomsnitt när året är slut – mer på villor än på bostadsrätter. Nästa år fortsätter BNP att öka ungefär lika mycket som i år medan bostadspriserna väntas falla svagt. Under treårsperioden 2022–2024 väntas bostadspriserna falla tillbaka med sammanlagt 6 procent till följd av stigande boräntor. Det kan jämföras med den beräknade uppgången på strax över 20 procent under tvåårsperioden 2020–2021.
  2021-04-22
 • Bomarknadsnytt nr 1 2021
  BNP växer i år med 2,8 procent och arbetslösheten stiger till 8,8 procent. Antalet påbörjade nya bostäder faller med fyra tusen samtidigt som bostadspriserna stiger med 5-6 procent. Den senare prognosen är mycket osäker. Det ökade intresset för bostäder under pandemin kan leda till en ännu högre prisuppgång än i prognosen men också en lägre om konsumtionsmönstren återgår till det normala när pandemin klingar av. En snabbare ränteuppgång till följd av stigande inflation är en annan riskfaktor att beakta, även om inflationen väntas bli fortsatt låg.
  2021-02-17
 • Bomarknadsnytt nr 5 2020
  BNP sjunker i år med 4 procent för att nästa år öka med 3,2 procent. Arbetslösheten når sin topp under våren och faller sedan tillbaka i takt med att konjunkturen stärks. Reporäntan behålls oförändrad till våren 2024. Ändrade konsumtionsmönster bedöms ha bidragit till den stora prisuppgången på bostäder i år. Bostadspriserna väntas stå mer eller mindre stilla resten av året och öka med omkring 2 procent nästa år. Byggandet framöver matchar det ökade antalet hushåll men löser inte hela den underliggande bostadsbristen, som uppskattas till 150 000 bostäder.
  2020-11-12
 • Bomarknadsnytt nr 4 2020
  Fallande investeringar och nettoexport bidrar till att BNP sjunker i år med 4,7 procent. Nästa år väntas högre konsumtion och investeringar bidra till att BNP växer med 3,2 procent. Situationen på arbetsmarknaden kommer att vara svag, med arbetslösheten håller sig under 10 procent. Inflationen förblir under målet flera år framöver och Riksbanken förväntas inte höja reporäntan förrän tidigast 2024. Bostadsinvesteringarna har fallit mindre än väntat hittills i år samtidigt som antalet nyteckningar var mycket lågt under andra kvartalet. Vi räknar dock med att det kommer påbörjas 44 000 nya bostäder under helåret. Bostadspriserna har ökat med i genomsnitt 5 procent i år fram till och med augusti men väntas stå mer eller mindre stilla under hösten.
  2020-09-10
 • Bomarknadsnytt nr 3 2020
  BNP sjunker med 5,8 procent i år men växer med 3 procent nästa år. Investeringarna och nettoexporten står för större delen av BNP-fallet medan hushållens konsumtion går oväntat starkt. Arbetslösheten stiger och toppar på runt 10 procent nästa år. Bostadspriserna har påverkats marginellt av krisen så här långt. De väntas stå stilla eller möjligen öka svagt under året som helhet. Trots kraftigt fallande nyteckningsgrad i kölvattnet av coronakrisen hålls bostadsinvesteringarna uppe under året till följd av att redan påbörjade projekt slutförs. Byggvolymen i år och de kommande åren ligger dock långt under toppåret 2017 och vad som krävs för att bygga bort bostadsbristen.
  2020-06-04
 • Bomarknadsnytt nr 2 2020
  Ny prognos från SBAB över svensk ekonomi och bostadsmarknad: BNP väntas i år sjunka med 5 procent och arbetslösheten öka till 9 procent till följd av coronakrisen. Minskade investeringar och lägre nettoexport står för större delen av fallet i BNP men även en svag hushållskonsumtion bidrar. Strukturomvandlingar i coronakrisens spår väntas bidra till att arbetslösheten stiger till 10 procent nästa år. Bostadsmarknaden är hittills relativt opåverkad. Vid en kortvarig kris väntas lägre omsättning av bostäder under en övergångsperiod och marginellt påverkade bostadspriser. Om nedstängningen av delar av ekonomin blir mer långvarig och arbetslösheteten därigenom högre än i huvudscenariot kan bostadspriserna sjunka mer. Nyproduktionen väntas falla och uppgå till omkring 40 000 bostäder per år de kommande åren.
  2020-04-16