Investor Relations

Kapitaltäckning & riskhantering

SBAB:s målsättning är ett väl balanserat risktagande som stöder affärsverksamheten.

Det innebär att den totala risken hålls på en sådan nivå att den är förenlig med långsiktiga finansiella mål för avkastning, riskkapitalets storlek samt eftersträvad rating.

SBAB:s riskhantering ska vara transparent och enkelt kunna följas upp av bolagets intressenter. Vill du läsa mer om hur SBAB identifierar, mäter och kontrollerar risk, se avsnittet "Riskhantering" i årsredovisningen och/eller Baselregelverkets Pelare 3.

Ladda ner rapporter för 2016

Information om kapital, SCBC, september 2016

Information om kapital, SCBC, mars 2016


Ladda ner Pelare 3 för 2015

​Pelare 3, 2015


Den kvartalsvisa informationen om kapital och likviditet för moderbolaget och koncernen är från och med september 2015 införlivad i delårsrapporten.