Bostadsägarna har aldrig varit så osäkra på bostadsprisernas utveckling som nu

Sveriges bostadsägare har en fortsatt pessimistisk syn på bostadsprisernas utveckling på ett års sikt. Den absolut största andelen (42 procent) tror att bostadspriserna faller. Av dessa anger 89 procent stigande räntor som orsak till detta. 16 procent tror på en ökning medan 26 procent tror att bostadspriserna kommer att stå stilla. På tre års sikt är bostadsägarna betydligt mer optimistiska kring synen på bostadspriserna. Fler än åtta av tio tror dock att höga elpriser kan komma att bidra till fallande bostadspriser. Osäkerheten om boprisutvecklingen, sett till hur många som svarat ”vet inte”, har samtidigt aldrig varit så stor som nu. Detta visar SBAB:s mätning av knappt 1100 bostadsägares prisförväntningar (HPE) för årets sista kvartal.

Flest tror på fortsatt fallande bostadspriser på ett års sikt men stigande på tre års sikt

Sedan pristoppen i våras har bostadspriserna, beroende på region och boendetyp, fallit med mellan 10 och 19 procent och flera av de stora prognosmakarna spår fortsatta prisfall. De får medhåll av Sveriges bostadsägare visar nya data.

SBAB har via Kantar Sifo frågat knappt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). Indextalet HPE, som fångar prisförväntningarna på ett års sikt, är tydligt negativt vilket visar att det är många fler som tror på sjunkande bostadspriser snarare än stigande. Den absolut största andelen av de svarande (42 procent) tror att bostadspriserna faller på ett års sikt. Av dessa anger 89 procent stigande räntor som skäl för detta. 16 procent tror på en ökning av priserna medan 26 procent tror att bostadspriserna kommer att stå stilla. 15 procent svarade ”vet inte”.

På tre års sikt är dock bostadsägarna betydligt mer optimistiska kring synen på bostadspriserna. På den tidshorisonten spår 37 procent av bostadsägarna stigande priser varav merparten tror på en prisökning på upp till tio procent. 15 procent tror på fallande priser medan 24 procent spår stillastående priser inom samma tidshorisont. 23 procent svarar ”vet inte”.

- Vår egen prognos är att bostadspriserna kan komma att falla med drygt 20 procent från toppen i våras till botten nästa år och i huvudsak till följd av stigande bolåneräntor. Bostadsägarnas förväntningar ligger i linje med denna bedömning, säger Robert Boije.

…men osäkerheten har samtidigt aldrig varit större

Osäkerheten om boprisutvecklingen, sett till hur många som svarar ”vet inte”, har aldrig varit så stor som nu sett sedan SBAB började följa upp bostadsägarnas förväntningar. På ett- respektive treårshorisonten är det 41 respektive 25 procent fler än det historiska snittet som svarat ”vet ej” på frågan om vad de tror om bostadsprisernas utveckling.

- Att så många svarar att de är osäkra på hur bostadspriserna kommer att utvecklas är signifikativt för hela den situation vi nu befinner oss i. En förklaring kan vara att de stora prognosmakarna har reviderat ned sina prognoser i rask takt och pekat på en annalkande lågkonjunktur, samtidigt som sysselsättningen har fortsatt att stiga och arbetslösheten falla. För hushållen kan det vara svårt att tolka alla olika signaler och bilda sig en egen uppfattning om den ekonomiska utvecklingen, säger Robert Boije.

Fler än åtta av tio tror att höga elpriser kan få bostadspriserna på fall

I samband med första kvartalets mätning i år infördes en extrafråga om hur bostadsägarna ser på bostadspriserna om elpriserna fortsätter att stiga. I likhet med föregående kvartals mätning tror cirka åtta av tio av de svarande bostadsägarna att det kan bidra till fallande bostadspriser framöver.

- Just nu pekar prognoserna på en inte fullt lika stor prisuppgång på el under vintern som tidigare befarats, men osäkerheten är stor. Vi har sett att saker och ting kan ändras snabbt. Prognoserna för elpriserna för nästa vinter pekar mot höga priser igen efter en lugnare sommar och höst. Som vi visade i en beräkning och rapport tidigare under året så kan ett varaktigt fördubblat elpris ha en rejält negativ effekt på bostadspriserna – i synnerhet på eluppvärmda hus. Mot bakgrund av detta framstår bostadsägarnas bedömningar kring betydelsen av stigande elpriser som fullt rationella, säger Robert Boije.

Se statistikunderlag i länkat dokument här intill.

Se också en tidigare undersökning från SBAB om hushållens oro för stigande elpriser och hur den kan hanteras.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Telefon: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Tel: 0724-51 79 37. E-post: erik.bukowski@sbab.se