Press

Pressmeddelande | 2022-04-28

SBAB:s delårsrapport för januari-mars 2022

SBAB:s delårsrapport för januari-mars 2022 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/IR

Första kvartalet 2022 (fjärde kvartalet 2021)

  • Kvartalet präglades i stort av den geopolitiska oro som uppstått i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Senare delar av kvartalet präglades därtill av förväntningar om höjda styrräntor till följd av den ökade inflationen.
  • Den totala utlåningen ökade med 2,5 procent till 478,7 mdkr (467,0). Den totala inlåningen ökade med 1,4 procent till 147,0 mdkr (145,0).
  • Räntenettot ökade till 1 084 mnkr (1 017). Under första kvartalet har resolutionsavgiften flyttats från räntenettot till en ny rad i resultaträkningen (påförda avgifter). Justerat för resolutionsavgifter, som uppgick till 48 mnkr (43) för det första kvartalet, ökade räntenettot med 19 mnkr, främst drivet av lägre finansieringskostnader.
  • Under kvartalet implementerades den så kallade riskskatten. För SBAB:s del innebär skatten en extra kostnad (redovisad tillsammans med resolutionsavgiften på en egen rad i resultaträkningen) om cirka 261 mnkr under innevarande år och därefter cirka 332 mnkr under 2023.
  • Rörelseresultatet minskade med 2,6 procent och till 573 mnkr (588), främst hänförligt till implementeringen av riskskatten som för kvartalet uppgick till 65 mnkr. Lägre kostnader påverkade posten positivt.
  • Kreditförlusterna uppgick till 17 mnkr (positivt 1), främst hänförligt till ökade förlustreserveringar om 16 mnkr som ett resultat av ökad oro i omvärlden och det förhöjda ränteläget. De konstaterade kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 2 mnkr (2).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 9,5 procent (9,4) och K/I-talet uppgick till 33,7 procent (43,5). Avkastning på eget kapital exklusive riskskatt uppgick till 10,5 procent.

 

Finansiell information


2022

2021


2022

2021


Kv 1

Kv 4


Jan–mar

Jan–mar

Total utlåning, mdkr

478,7

467,0


478,7

433,5

Total inlåning, mdkr

147,0

145,0


147,0

136,5

Räntenetto, mnkr

1 084

1 017


1 084

1 041

Nettoresultat av finansiella transaktioner, mnkr

–49

–3


–49

–15

Kostnader, mnkr

–358

–452


–358

–323

Kreditförluster, mnkr

–17

1


–17

9

Rörelseresultat, mnkr

573

588


573

728

Avkastning på eget kapital, %

9,5

9,4


9,5

12,7

K/I-tal, %

33,7

43,5


33,7

31,0

Kärnprimärkapitalrelation, %

13,1

13,5


13,1

13,1

 

VD-ord från Mikael Inglander:

SBAB:s goda verksamhetsutveckling fortsatte under årets första kvartal och vi publicerar återigen ett stabilt finansiellt resultat och god volymtillväxt. Kvartalet präglades av krigsutbrottet i Ukraina som bidragit till ökad osäkerhet och försämrade utsikter.

Den ryska invasionen av Ukraina fortgår. Situationen är en humanitär tragedi som orsakar enormt mycket mänskligt lidande. Det är sorgligt att människor tvingas överge sina hem och familjer samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna av kriget börjar bli allt tydligare. Situationen saknar motstycke i modern tid och berör oss alla – inte minst de medarbetare hos oss som har nära familjeband till Ukraina. Från vår sida erbjuder vi stöd, bidrar externt på olika sätt och underlättar för medarbetare att hjälpa nyanlända genom att bland annat kunna utnyttja sina volontärdagar till ändamålet.

Fortsatt stark utlåningstillväxt

Inledningen av 2022 har varit utmanande. Växande inflation, efterdyningar från coronapandemin och ökad osäkerhet på räntemarknaden har gjort att vi har en ny verklighet att förhålla oss till. Även om det står i skymundan av annat får naturligtvis också krisen i Ukraina vissa ekonomiska konsekvenser, såväl i världen som i Sverige. Priserna på el, bränsle och livsmedel har stigit markant de senaste månaderna. I delar av landet har elkostnaderna rentav börjat vägas in som en faktor vid köp av nytt boende (något som vi under kvartalet bland annat uppmärksammade i en insiktsrapport).

Konjunkturen i Sverige är dock fortsatt stark och omsättningen på bostäder och ledtiderna för bostadsaffärer fortsätter att ligga på höga nivåer. Vi växer och tar marknadsandelar. SBAB:s totala utlåning ökade under kvartalet till totalt 479 mdkr. En ökning om tre procent jämfört med föregående kvartal och tio procent jämfört med motsvarande period i fjol. Utlåningen till privatpersoner ökade under kvartalet med två procent till totalt 343 mdkr, varav 341 mdkr utgjorde bolån och 2 mdkr privatlån. Utlåningen till företag och bostadsrättsföreningar fortsätter att utvecklas väl och ökade under kvartalet, från 130 mdkr vid ingången av kvartalet till 136 mdkr vid utgången av kvartalet. Det motsvarar en ökning om fem procent jämfört med föregående kvartal och hela 20 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Tillväxten är ett tydligt kvitto på att våra kunder uppskattar vår service och vårt konkurrenskraftiga erbjudande.

Västvärldens centralbanker har tydligt aviserat att marknadsräntorna är på väg uppåt vilket har föranlett ökade upplåningskostnader för oss och andra banker. Vi har under kvartalet av nämnd anledning höjt bolåneräntorna på så gott som alla löptider. Transparens och attraktiva villkor utgör centrala delar av vårt kunderbjudande och vi justerar löpande våra räntor för att återspegla det rådande marknadsläget.

Ett stabilt finansiellt resultat även om osäkerheten ökar

Den underliggande resultatutvecklingen för kvartalet var god och lönsamheten fortsätter att ligga på en stabil nivå. Vi bedömer dock att bolånemarginalerna och därmed lönsamheten kan komma att minska framöver till följd av ökad konkurrens från nya och befintliga bolåneaktörer, ökade marknadsräntor samt implementeringen av den nya så kallade riskskatten. För SBAB:s del innebär skatten i sig en extra kostnad (redovisad tillsammans med resolutionsavgiften på en egen rad i resultaträkningen) om cirka 261 mnkr under innevarande år och därefter cirka 332 mnkr under 2023. SBAB har tidigare argumenterat för olämpligheterna i den nya skatten. Den riskerar att skapa ojämna konkurrensförhållanden på marknaden och dyrare lånekostnader för hushåll och företag. Kostnaderna utvecklades enligt plan och uppgick för årets första kvartal till 358 mnkr. Vi investerar i ny teknik för att förbättra kunderbjudandet och för att öka kostnadseffektiviteten i vår verksamhetsdrift. Min målsättning är som tidigare kommunicerat att vi ska bli ännu bättre på att prioritera och nå i mål med olika utvecklings- och investeringsinitiativ.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för goda prestationer under kvartalet.

Mikael Inglander

Tillförordnad VD, SBAB


För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 0730 - 27 19 65
E-post: douglas.norstrom@sbab.se