Press

Pressmeddelande | 2017-07-04

SBAB:s yttrande över DO-anmälan

Storstadsregionernas bostadsmarknader går i otakt. Under det andra kvartalet har marknaderna överlag tappat fart. Men medan vi sett en ganska tvär inbromsning på Stockholms bostadsrättsmarknad så rullar Göteborgs och Malmös småhusmarknader på i nästan överhettningsliknande fart. Sannolikt är det ökade bostadsbyggandet och åtstramningen av villkoren på bolånemarknaden som dämpar marknaderna, men har ojämna regionala effekter.

Bolånedirektivet som trädde i kraft tidigare i år fastställer att en kreditgivare måste beakta en förväntad framtida inkomstförändring, till exempel vid pension, i kreditbedömningen.

Att bedöma en kunds inkomst vid pension är ofta komplext då kunden inte alltid själv känner till pensionsbesparingarna, hur dessa är placerade och vad de kommer att ge för inkomst. Vidare beror pensionens storlek på vid vilken ålder kunden väljer att gå i pension. Komplexiteten har medfört att SBAB anser att en schablonregel är att föredra för att säkerställa ett enkel och transparent kundmöte med snabb service.

SBABs vision är att erbjuda Sveriges bästa bolån, med enkelhet, snabbhet och transparens i fokus. Det innebär ett till stora delar digitalt kundmöte som kräver förenklingar vid kreditbedömningen. För att uppfylla kraven i Bolånedirektivet har SBAB valt en schablonmodell för att beräkna förväntad framtida inkomst vid pension.

- Regleringsutvecklingen är nu så omfattande att den tydligt påverkar kundmötet och kunderbjudandet och därmed kundupplevelsen negativt. Allt fler tvingande övergripande regler tvingar fram generella lösningar vilket medför allt större svårigheter att göra anpassade kreditbedömningar, med konsekvensen att allt fler kundgrupper påverkas negativt. Regleringsutvecklingen påverkar även konkurrensen negativt och skapar allt större inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Amorteringsregler, skuldkvotsregler och inkomstregler är exempel på detta, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB, telefon: 070-694 43 01, klas.danielsson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se