Styrelsens utskott och kommittéer

Styrelsen har inrättat nedanstående utskott och kommittéer.

Revisions- och compliancekommittén

Revisions- och compliancekommittén är SBAB:s revisionsutskott och dess huvudsakliga uppgift är att utifrån ägarens uppdrag och gällande regelverk granska SBAB-koncernens styrning, den interna kontrollen och den finansiella informationen samt bereda frågor inom dessa områden inför styrelsebeslut. Revisions- och compliancekommittén har också till uppgift att övervaka den finansiella rapporteringen samt effektiviteten i riskhanteringen och det av Compliance och Internrevision utförda arbetet. Vidare ska revisions- och compliancekommittén utvärdera externa revisionsinsatser, informera ägaren om resultatet samt biträda vid framtagande av förslag till revisor. Revisions- och compliancekommittén ska också granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Årsplaner och rapporter från Internrevision och Compliance behandlas också i revisions- och compliancekommittén inför beslut eller föredragning för styrelse. Revisions- och compliancekommittén består av tre styrelseledamöter. Revisions- och compliancekommitténs uppdrag har under året anpassats till de nya reglerna om revisionsutskotts uppdrag som trädde i kraft under året som en följd av EU:s revisionspaket.

Ledamöter:

 • Jane Lundgren Ericsson (ordförande)
 • Jenny Lahrin
 • John Sætre
 • Jan Sinclair
 • Synnöve Trygg


Kreditutskottet

Kreditutskottets huvudsakliga uppgift är att besluta om krediter och limiter i SBAB:s utlånings- och upplåningsverksamhet. Vidare ska utskottet bland annat inför styrelsens beslut bereda ärenden som rör förändringar i kreditpolicy och kreditinstruktion, utvärdering av portföljstrategier, genomlysning av kreditportföljen, utvärdering av befintlig eller föreslagen portföljstrategi, utvärdering av befintliga eller nya delegeringsrätter och styrelsens årliga genomgång av regelverk, beviljningsmodell och utfall avseende konsumentkreditgivningen. Kreditutskottet bereder samtliga frågor som rör kreditrisk och godkänner nya IRK-modeller och väsentliga förändringar i befintliga modeller. I kreditutskottet ingår minst tre styrelseledamöter.

Ledamöter:

 • Jane Lundgren Ericsson (ordförande)
 • Inga-Lill Carlberg
 • Jan Sinclair
 • Synnöve Trygg


Risk- och kapitalkommittén

Risk- och kapitalkommittén bereder frågor gällande SBAB:s finansverksamhet, risk- och kapitalfrågor samt användandet av nya finansiella instrument. Kommittén bereder också inför beslut i styrelsen frågor som rör mål, strategier och styrande dokument inom risk- och kapitalområdet. Därutöver bereder kommittén nya IRK-modeller och väsentliga förändringar i befintliga modeller. I risk- och kapitalkommittén ingår minst tre av styrelsen utsedda styrelseledamöter. Risk- och kapitalkommittén är SBAB:s lagstadgade riskkommitté/riskutskott.

Ledamöter:

 • Synnöve Trygg (ordförande)
 • Jane Lundgren Ericsson
 • Wenche Martinussen
 • Fredrik Sauter
 • Jan Sinclair


Ersättningskommittén

Ersättningskommitténs huvudsakliga uppgift är att bereda frågor om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare inför styrelsens beslut. Ersättningskommittén bereder också frågor rörande SBAB:s ersättningssystem inför beslut i styrelsen. Ersättningskommittén följer upp ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom SBAB.

Ledamöter:

 • Inga-Lill Carlberg (ordförande)
 • Lars Börjesson
 • Jenny Lahrin
 • Jan Sinclair


Senast uppdaterad den 24 april 2024.