Styrelsens arbetsformer

SBAB:s styrelse består av nio ledamöter valda av stämman samt två ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna SACO och Finansförbundet. VD ingår inte i styrelsen. Ingen av styrelseledamöterna eller VD innehar aktier eller finansiella instrument utgivna av SBAB.

Styrelsen fastställer verksamhetsmål och strategier för verksamheten. Styrelsen tillser att det finns ett effektivt system för uppföljning och kontroll av SBAB:s verksamhet. Styrelsen har dessutom till uppgift att tillsätta, utvärdera och, vid behov, entlediga VD. Styrelsearbetet följer den arbetsordning som årligen fastställs vid styrelsens konstituerande styrelsesammanträde som följer efter årsstämman.

Arbetsordningen reglerar beslutsordning inom SBAB, styrelsens mötesordning samt arbetsfördelning mellan styrelsen, styrelsens ordförande, styrelsens utskott och kommittéer. Styrelsens arbete följer en årsplan som bland annat ska tillgodose styrelsens behov av information och utbildning. SBAB:s styrelse fattar beslut i frågor som rör SBAB:s strategiska inriktning exempelvis genom affärsplan och beslutar i frågor om större investeringar, finansiering, kapitalisering (inklusive kapital- och likviditetsutvärdering), betydande organisationsfrågor, policyer och vissa instruktioner.

Styrelsen behandlar och beslutar om bolagets delårsrapporter. Styrelsen följer också upp SBAB:s risker, regelefterlevnad och rapporter om effektiviteten i den interna kontrollen inom SBAB genom rapportering från oberoende Riskkontroll, Compliance och Internrevision. Styrelsen får dessutom rapporter från SBAB:s revisor avseende rapporteringen av genomförda granskningar och bedömningar rörande den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen. VD deltar vid styrelsens möten och andra tjänstemän i SBAB kan vid behov delta som föredraganden.


Mångfalds- och lämplighetspolicy

Styrelsen har antagit en policy avseende mångfald i styrelsen och en policy för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare. I mångfaldspolicyn anges bland annat att sammansättningen av styrelsen ska vara sådan att balans uppnås avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön. I lämplighetspolicyn anges att lämplighetsbedömningen av styrelse, VD och ledande befattningshavare ska göras med beaktande av personens kompetens, erfarenhet, anseende och omdöme.


Lämplighetsbedömning

I samband med att styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare tillsätts och vid behov gör vi i SBAB en lämplighetsbedömning. Vi har inom koncernen en instruktion, antagen av styrelsen, för detta.
Lämplighetsbedömningen görs med beaktande av personens kompetens, erfarenhet, anseende och omdöme.

Styrelseledamöter utses i enlighet med ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande”. Styrelseledamöter och VD ska ha hög kompetens som är väl anpassad till SBAB:s verksamhet, situation och framtida utmaningar. De ska vidare ha stark integritet och gott omdöme, så som kan förväntas av företrädare av staten. De får inte stå i sådant beroendeförhållande till SBAB eller dess ledning att dennes självständighet kan ifrågasättas.

Vid bedömning av praktisk och yrkesmässig erfarenhet ska bl a anställningens längd, omfattningen av kompetensområden, beslutsrättigheter och ansvarsområde samt antalet anställda beaktas.

Lämplighetsbedömningarna baseras på underlag från den person som lämplighetsbedömningen avser som innehåller information enligt Bilaga 1 till EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare. Därefter granskas uppgifterna av ett säkerhetsföretag för bakgrundskontroller. Vid omprövning av lämplighet till följd av en specifik händelse kan underlaget som inhämtas vara begränsat till material och omständigheter som är relevanta för denna händelse. Ett underlag sammanställs och presenteras för beslutsfattare avseende lämplighetsbedömningen och slutlig bedömning dokumenteras. Om SBAB i sin lämplighetsbedömning kommer fram till att en person inte är lämplig bör denne inte utses. Om ledamoten eller befattningshavaren redan utsetts ska SBAB vidta lämpliga åtgärder för att ersätta denne eller se till att den blir lämplig.

SBAB anser att samtliga styrelseledamöter och VD väl uppfyller de krav på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Styrelseledamöterna har bland annat mångårig erfarenhet från ledande befattningar avseende omfattande finansiell verksamhet men även industriell verksamhet.


Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman. Om styrelseordföranden lämnar sitt uppdrag under mandatperioden ska styrelsen inom sig välja en ny ordförande intill utgången av den bolagsstämma då en ny ordförande väljs av stämman. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen utför sina uppgifter och företräder styrelsen gentemot ägaren samt upprätthåller kontakten med ägaren. Ordföranden ansvarar också för att ta initiativ till den årliga utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete. Ordföranden ser till att styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag för sitt arbete och får den utbildning som krävs för styrelsearbetet.


Senast uppdaterad den 10 maj 2023.