Styrelsens arvode

Årsstämman 2023 beslutade att arvode till stämmovalda styrelseledamöter ska erläggas enligt följande:

  • Ordföranden: 567 000 kr per år
  • Ledamot: 273 000 kr per år

Arvode till stämmovalda styrelseledamöter för arbete i kommittéer och utskott ska utgå enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Revisions- och compliancekommittén

  • Ordföranden: 68 000 kr
  • Ledamot: 54 500 kr

Kreditutskottet

  • Ordföranden: 67 000 kr
  • Ledamot: 47 400 kr

 

Risk- och kapitalkommittén

  • Ordföranden: 49 500 kr
  • Ledamot: 43 300 kr

Ersättningskommittén

  • Ordföranden: 31 000 kr
  • Ledamot: 25 800 kr

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.