Styrelsens arvode

Årsstämman 2020 beslutade att arvode till stämmovalda styrelseledamöter ska erläggas enligt följande:

  • Ordföranden: 475 000 kr per år
  • Ledamot: 230 000 kr per år


Arvode till stämmovalda styrelseledamöter för arbete i kommittéer och utskott ska utgå enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Revisions- och compliancekommittén

  • Ordföranden: 55 000 kr
  • Ledamot: 44 000 kr

Kreditutskottet

  • Ordföranden: 49 500 kr
  • Ledamot: 35 200 kr

Risk- och kapitalkommittén

  • Ordföranden: 39 600 kr
  • Ledamot: 35 000 kr

Ersättningskommittén

  • Ordföranden: 30 000 kr
  • Ledamot: 25 000 kr


Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.