Styrelsens arvode

Årsstämman 2024 beslutade att arvode till stämmovalda styrelseledamöter ska erläggas enligt följande:

  • Ordföranden: 591 000 kr per år
  • Ledamot: 285 000 kr per år

Arvode till stämmovalda styrelseledamöter för arbete i kommittéer och utskott ska utgå enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Revisions- och compliancekommittén

  • Ordföranden: 69 000 kr
  • Ledamot: 55 000 kr

Kreditutskottet

  • Ordföranden: 71 000 kr
  • Ledamot: 50 000 kr

Risk- och kapitalkommittén

  • Ordföranden: 53 000 kr
  • Ledamot: 45 000 kr

Ersättningskommittén

  • Ordföranden: 31 000 kr
  • Ledamot: 25 800 kr

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.