Styrelsens arvode

Årsstämman 2021 beslutade att arvode till stämmovalda styrelseledamöter ska erläggas enligt följande:

  • Ordföranden: 505 000 kr per år
  • Ledamot: 244 000 kr per år


Arvode till stämmovalda styrelseledamöter för arbete i kommittéer och utskott ska utgå enligt följande för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Revisions- och compliancekommittén

  • Ordföranden: 60 000 kr
  • Ledamot: 48 000 kr

Kreditutskottet

  • Ordföranden: 54 500 kr
  • Ledamot: 38 700 kr

Risk- och kapitalkommittén

  • Ordföranden: 43 500 kr
  • Ledamot: 38 500 kr

Ersättningskommittén

  • Ordföranden: 30 000 kr
  • Ledamot: 25 000 kr


Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.