Publicerad: 18 december, 2023

Årskrönika 2023 och hoppfull framtidsspaning

2023 blev ytterligare ett tufft år med bland annat fortsatt hög inflation och stigande bolåneräntor. Mycket talar för att 2024 kan bli ett betydligt bättre år i just dessa avseenden. SBAB:s chefsekonom Robert Boije summerar här kort det gångna året utifrån ett ekonomiskt perspektiv och bidrar med lite framtidshopp inför det nya året.


2023 – ett tufft år för många

Efter att ha uppvisat en förvånansvärd stor motståndskraft mot både hög inflation och kraftigt stigande räntor, gick till sist svensk ekonomi in i den förväntade lågkonjunkturen under senvåren. Fallande investeringar, framför allt en lägre byggnation av nya bostäder, och att vi hushåll drog ner på vår konsumtion, bidrog mest till det.

Lägre inflation mot slutet av året

Under första halvan av året fortsatte inflationen att ligga på nivåer högt över Riksbankens mål. Betydligt lägre el- och drivmedelspriser bidrog därefter till en markant nedgång i inflationen. Inflationen i Sverige låg förvisso kvar på lite högre nivåer jämfört med många andra länder i EU under hösten, men trenden i inflationsnedgången var mycket lik den i vår omvärld.

Styrräntan fortsatte att höjas och de rörliga bolåneräntorna steg

Riksbanken valde under året att höja styrräntan vid varje penningpolitiskt möte, med undantag för det sista mötet i november. Att de satt still i båten i november tycker jag var ett klokt beslut. Varför det? Jo, för att jag och mina kollegor hade gjort bedömningen att inflationstrycket, utifrån den analysmodell vi arbetar med, var lägre än vad både Riksbanken och många andra bedömde. Vi hade vid den tidpunkten, och under en längre tid, gjort bedömningen att det knappast fanns några starka skäl att höja styrräntan ytterligare.

De många höjningarna av Riksbankens styrränta ledde till att de rörliga bolåneräntorna fortsatte att stiga kraftigt under året, i likhet med vad som skedde under andra halvåret 2022. Mot slutet av året hade den rörliga bolåneräntan, mätt som snittränta på bolånemarknaden som helhet, gått upp till ungefär 5 procent - en fyrdubbling av räntan på bara drygt 1,5 år. För många med rörlig bolåneränta eller fast bolåneränta som löpte ut, innebar det en rejäl räntechock på kort tid.


Bostadspriser som först steg och sedan sjönk

Efter ett stort fall i bostadspriserna under hösten 2022 till följd av stigande räntor, steg åter bostadspriserna fram till hösten 2023. Detta trots fortsatt stigande räntor. Under hösten sjönk priserna dock tillbaka igen. Sedan toppnoteringarna under våren 2023 var bostadspriserna nere med omkring 15 procent i slutet av 2023, mätt som genomsnitt för Sverige som helhet. Villapriserna föll betydligt mer än lägenhetspriserna. Man kan diskutera om prisfallet egentligen var så stort sett till hur mycket bostadspriserna steg under pandemin. Men för de som köpte på pristoppen och av någon anledning behövde sälja efter prisfallet, kan det nog ha känts väl så dramatiskt.

 

2024 – hopp om vissa lättnader

Svensk ekonomi mjuklandar

De flesta prognosmakare, inklusive vi på SBAB, gör bedömningen att svensk ekonomi står och stampar på samma nivå även nästa år och att arbetslösheten ökar måttligt. Får vi rätt i detta, kan man ändå tala om lite av en mjuklandning med tanke på allt som svensk ekonomi utsatts för.

 

Hopp om mycket lägre inflation och även lägre räntor

Får vi rätt i vår senaste prognos så kommer inflationen under 2024 att ligga på Riksbankens mål utan behov av ytterligare höjningar av styrräntan. Vi har sedan en längre tid i stället stuckit ut hakan och, tvärtemot Riksbankens bedömning, spått att styrräntan kan komma att sänkas flera gånger under det andra halvåret 2024. Även om man ska tolka enskilda månadsutfall med viss försiktighet, så gav det fortsatta och relativt stora fallet i inflationen i november en hint om att det verkligen går åt rätt håll. Amerikanska centralbankens FED:s prognos om att den amerikanska styrräntan kan komma sänkas tre gånger nästa år och lite mjukare uttalanden om räntan från Europeiska centralbanken (ECB) under december tycker vi också stödjer den bedömningen.

Att inflationen förhoppningsvis nästa år ligger på Riksbankens mål är bra. Även om det inte innebär att prisnivån faller, så innebär det att köpkraften hos oss hushåll kan börja öka svagt igen vid normala löneökningar. Får vi rätt i vår prognos om att styrräntan kommer att sänkas flera gånger under det andra halvåret nästa år, så kommer det också medföra lägre rörliga bolåneräntor. Den bilden stärks av att vi redan nu har sett att flera banker, inklusive SBAB, har sänkt räntorna på räntebindningstider från ett år och uppåt.


Några avslutande ord

Även om jag tycker att det finns rätt mycket som talar för att det nu i flera avseenden går åt rätt håll, så är det viktigt att komma ihåg att det kan komma bakslag. Alla prognoser är osäkra. Jag tycker ändå sammanfattningsvis att det finns fog för att hoppas på ett betydligt bättre 2024 än 2023.

Med det önskar jag dig en riktigt God Jul och Gott Nytt År!


Vi hörs igen på det nya året!

Robert Boije
Chefsekonom, SBAB

 

Läs också