Publicerad: 16 augusti, 2023

Envist hög inflation ger ytterligare höjning av räntorna

Onsdagen den 16 augusti publicerade SBAB ett nytt nummer av rapporten Boräntenytt där en fördjupande analys görs kring Riksbankens styrränta och bolåneräntorna. SBAB:s chefsekonom Robert Boije återger här de huvudsakliga slutsatserna, även kopplat till de senaste inflationssiffrorna från SCB som kom dagen innan.

Riksbanken väntas höja styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter i september

Riksbanken väntas höja styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter i september. En fortsatt hög inflation under sommaren och rädslan för ytterligare kronförsvagning om Riksbanken inte höjer räntan ytterligare talar för detta, sett till hur Riksbanken hittills resonerat. Riksbanken väntas dock sänka styrräntan igen i april nästa år. Samtidigt är osäkerheten betydande med vilken takt inflationen faller tillbaka, vilket är avgörande för ränteutvecklingen framöver.


Den rörliga bolåneräntan väntas toppa på drygt 5 procent i år för att sedan falla till runt 4 procent i slutet av nästa år

Utifrån förväntningen att Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter i september och att det blir den sista höjningen, bedöms den rörliga snitträntan toppa på drygt 5 procent mot slutet av året. Den väntas sedan sjunka till drygt 4 procent till slutet av nästa år efter att Riksbanken väntas påbörja sänkningar av styrräntan igen. I tabellen ges en prognos över de genomsnittliga bolåneräntorna på marknaden för olika räntebindningstider.


Framtida bolåneräntor med olika bindningstid – prognos

Procent


3 mån

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

September 2023

4,9

4,8

4,7

4,5

4,4

4,3

Januari 2024

5,0 (4,8)

4,8 (4,7)

4,7 (4,7)

4,5 (4,7)

4,3 (4,5)

4,3 (4,5)

Januari 2025

4,0 (3,8)

3,9 (3,8)

3,9 (3,8)

3,8 (3,8)

3,7 (3,8)

3,7 (3,8)

Januari 2026

3,5 (3,5)

3,5 (3,6)

3,5 (3,7)

3,6 (3,7)

3,7 (3,9)

3,7 (3,9)

Januari 2027

3,5 (3,5)

3,6 (3,6)

3,7 (3,7)

3,7 (3,9)

3,9 (4,0)

3,9 (4,1)


Anm.: Föregående prognos från maj 2023 inom parenteser. Avser genomsnittliga räntor efter rabatter på bolånemarknaden, inte SBAB:s list/snitträntor. Föregående prognos i parenteser.

Källa: SBAB

 

Rörlig ränta och 1-års bindningstid ekonomiskt likvärdiga alternativ – enligt prognosen

Hur ska man då tänka som bolånetagare i detta läge kring valet av räntebindningstid? Det är inte alldeles lätt att svara på eftersom osäkerheten om utvecklingen fortfarande är betydande. Utifrån SBAB:s prognos över bolåneräntor med olika bindningstid, förefaller dock rörlig ränta som binds om vart tredje månad under ett år och ett års bindningstid just nu vara i stort sett likvärdiga alternativ, sett till den förväntande räntekostnaden. Ett års bindningstid kan således vara värt att tänka på för de bolånetagare som är mest räntekänsliga. För längre bindningstider än ett år bedöms det bli dyrare än att välja rörlig ränta eller ett års bindningstid. Som med alla prognoser är det samtidigt viktigt att påpeka att ränteprognoserna är behäftade med betydande osäkerhet – i synnerhet med tanke på det fortsatt osäkra läget i ekonomin och i synnerhet om inflationen.


Några avslutande ord

Man kan förstås göra olika bedömningar givet den fortsatt stora osäkerheten om utvecklingen och beroende på vilken vikt man lägger vid olika faktorer. Helt klart är att Riksbanken står inför ett besvärligt beslutsläge framöver gällande räntan. Det spiller också över i en betydande osäkerhet för bolånetagare. Om du vill fördjupa dig kring våra senaste analyser av räntorna så kan du göra det på Boräntenytt.

Hoppas du har haft en fin sommar trots att vädret kanske lämnat lite att önska på sina håll. Jag återkommer längre fram i höst med förnyade bedömningar av ränteutvecklingen. På återhörande!


Robert Boije
Chefsekonom, SBAB


Läs också