Press

Specialstudier | 2013-10-04

Hushållens riskindex nr 2

Efter fem kvartal i rad där svenska hushållens finanser förstärkts, så minskade deras motståndskraft mot negativa förändringar i börskurser, bostadspriser samt spar- och obligationsräntor något under det andra kvartalet. SBAB:s finansiella riskindex visar att riskexponeringen ökade för första gången sedan slutet av 2011. Lägre exponering mot aktie- och bostadsmarknad uppvägdes av att nettotillgångarna minskade. Riskindexet ligger över det historiska genomsnittet men under tidigare toppnivåer. Hushållen är till övervägande delen exponerade mot risken för fallande bostadspriser och endast i mindre utsträckning mot börsfall och ränteuppgångar.