Press

Specialstudier | 2013-06-17

Hushållens riskindex nr 1

I vårt nya finansiella riskindex för hushållen mäter vi hur hushållens riskexponering mot aktie- bostads- och räntemarknaden förändrats över tiden. Indexet visar att riskexponeringen minskat under 2012 och början av 2013 men fortfarande ligger lite över det historiska genomsnittet. Hushållen är framför allt exponerade mot risken för fallande bostadspriser och i mindre utsträckning mot börsfall och ränteuppgångar. Beräkningarna bygger på stresstester av hushållens finanser.