Press

Pressmeddelande | 2020-09-10

BNP faller med 4,7 procent men hushållens konsumtion och bostadspriserna står emot

BNP sjunker i år med 4,7 procent men ökar nästa år med 3,2 procent. Arbetslösheten håller sig under 10 procent. Inflationen förblir under målet flera år framöver och Riksbanken höjer inte reporäntan förrän tidigast 2024. Bostadsinvesteringarna har minskat mindre än väntat i år samtidigt som antalet nyteckningar var mycket lågt under kvartal 2. Bostadspriserna har ökat under året men väntas stå mer eller mindre stilla under hösten. Det är huvudbudskapen i SBAB:s nya prognos i Bomarknadsnytt nr 4, 2020.

SBAB publicerar idag en ny prognos över svensk ekonomi och bostadsmarknad i årets fjärde nummer av Bomarknadsnytt.

Svensk BNP minskar med 4,7 procent i år - fallande investeringar och nettoexport huvudförklaringen

Svensk BNP väntas i år falla med 4,7 procent till följd av verkningarna av Covid-19. Fallande investeringar i näringslivet bidrar mest till BNP-fallet följt av sjunkande nettoexport. Hushållens konsumtion bidrar också till nedgången i BNP men utvecklas ändå starkt sett till djupet i krisen.

- Med reservation för att vi inte vet hur den fortsatta spridningen av Covid-19 ser ut är vår bedömning att svensk ekonomi nu är på väg uppåt. Regeringens åtgärder har i detta avseende bidragit till att begränsa fallet i den privata konsumtionen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Till skillnad från tidigare lågkonjunkturer får vi i detta fall ingen större draghjälp från omvärlden då kronan är förhållandevis stark och den utrikeshandelsvägda globala BNP-tillväxten bedöms bli minus 8 procent i år. Därmed får den inhemska efterfrågan en nyckelroll i att förhindra ett ännu större BNP-tapp i Sverige, säger Robert Boije.

Arbetslösheten toppar på 9,4 procent

Arbetslösheten väntas stiga svagt och toppar på 9,4 procent nästa år.

- Vi är lite mer optimistiska nu om arbetslöshetens nivå än vad vi var i vår juniprognos. Men situationen är fortfarande osäker. Antalet varsel och konkurser har gått ner och antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen har minskat. Samtidigt är andelen som varslats och som sedan blivit arbetslösa nu högre jämfört med tidigare stora konjunkturnedgångar, säger Robert Boije.

Reporäntan höjs tidigast i början av 2024

Inflationen väntas ligga en bra bit under målet och reporäntan ligga kvar på noll procent under flera år framöver.

- Riksbanken har fullt fokus på att säkerställa de finansiella marknadernas funktion och lägger för tillfället ingen stor vikt vid den exakta inflationen. Innan coronakrisen slog till hade inflationen under en rad av år understigit målet. Coronakrisen kommer helt klart att förlänga den perioden. Vår bedömning är att Riksbanken inte höjer reporäntan förrän i början av 2024. Även om inflationen mot förmodan skulle komma att överstiga målet innan dess så talar den långa perioden med underskridande för att Riksbanken inte kommer att göra sig någon brådska med att höja reporäntan, säger Robert Boije.

Bostadspriserna står stilla under hösten

Sedan årsskiftet fram till den sista augusti har priserna på bostäder stigit i samtliga Sveriges regioner. Under hösten väntas bostadspriserna stå stilla i genomsnitt.

- Priserna på andrahandsmarknaden har stått pall för coronakrisen, med undantag för en tillfällig svacka under april. Från årsskiftet till sista augusti har bostadspriserna ökat i alla regioner. Vår prognos är att bostadspriserna står mer eller mindre stilla under hösten, säger Robert Boije.

Bostadsinvesteringarna har överraskat positivt i år – men fallande nyteckningar oroar

Antalet påbörjade nya bostäder har varit högre i år än vad vi förväntade oss i juniprognosen. Prognosen för 2020 har därför justerats upp från 38 400 till 44 000 nya bostäder. Men det är fortfarande ett stort fall i förhållande till toppåret 2017 och vad som behövs sett till bostadsbristen.

- Läget för nyproduktionen av bostäder är svårbedömt. Bostadsbyggarna själva tror på fallande efterfrågan. Under det andra kvartalet i år var antalet sålda nya bostäder hos de stora byggbolagen 23 procent lägre jämfört med samma period förra året. Finansinspektionens införande av nya regler för kapitaltäckning för utlåning till flerbostadsfastigheter kan leda till högre hyror och därmed sjunkande efterfrågan. Vår prognos är att antalet påbörjade bostäder faller något ytterligare nästa år för att sedan öka svagt igen, säger Robert Boije.

Tabell 1. BNP-utvecklingen och dess komponenter
Procentuell förändring respektive procentenheter

 

2019

2020

2021

2022

2023

BNP-utveckling

1,2

-4,7

3,2

2,4

1,9

 

(1,2)

(-5,8)

(3,0)

(1,6)

(1,7)

Bidrag

     

Privat kons.

0,6

-1,0

1,4

1,5

0,9

 

(0,5)

(-0,5)

(0,9)

(0,8)

(0,7)

Off. kons.

0,1

0,1

0,4

0,3

0,3

 

(0,1)

(0,3)

(0,4)

(0,3)

(0,3)

Investeringar

-0,4

-2,5

1,2

0,7

0,6

 

(-0,6)

(-4,1)

(1,4)

(0,5)

(0,6)

Nettoexport

1,0

-1,3

0,3

-0,1

0,1

 

(1,1)

(-1,5)

(0,3)

(0,0)

(0,1)

Anm.: Föregående prognos per den 4 juni 2020 inom parenteser.
Källor: Konjunkturinstitutet och SBAB

SBAB publicerar idag årets fjärde nummer av Bomarknadsnytt som finns att ladda ner HÄR.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se