Press

Pressmeddelande | 2020-07-17

Rekordhög nyutlåning i andra kvartalet

SBAB har under kvartalet haft ett mycket högt fokus på att stödja och hjälpa våra bolåne-, företags- och bostadsrättsföreningskunder. Ökad tillgänglighet, möjlighet till amorteringsfrihet, sänkt kalkylränta för bolån till 6,0 procent samt förebyggande och utökad informationsgivning är några exempel. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att detta resulterade i att det andra kvartalet 2020 blev ett rekordkvartal för SBAB med en total nyutlåning om cirka 26 mdkr. Räntenettot och rörelseresultat för det andra kvartalet var också de högsta någonsin för SBAB.

SBAB:s delårsrapport för januari–juni 2020 finns nu tillgänglig på sbab.se/IR.

Andra kvartalet 2020 (första kvartalet 2020)

  • Fortsatt osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen i kölvattnet av coronapandemin. Bostadsmarknaden visar dock motståndskraft i form av stabil prisutveckling och omsättning
  • Stark tillväxt för den totala utlåningen som ökade med 3,1 procent till 401,5 mdkr (389,3). Den totala inlåningen ökade med 2,1 procent till 131,3 mdkr (128,7)
  • Rekordnoteringar för rörelseresultat och räntenetto. Rörelseresultatet ökade med 28,0 procent till 621 mnkr (485). Räntenettot ökade med 2,5 procent till 907 mnkr (885). Kreditförlusterna uppgick till 11 mnkr (27) och utgjorde främst reserveringar för eventuella kreditförluster kopplade till effekterna av coronapandemin
  • Den 10 juni signerade SBAB FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking
  • Emission av ytterligare en grön obligation, SBAB:s första i EUR. Utestående volym gröna obligationer uppgick vid utgången av kvartalet till cirka 18 mdkr

Finansiell information

 

2020

2020

 

2020

2019

 
 

Kv 2

Kv 1

 

Jan–jun

Jan–jun

 

Total utlåning, mdkr

401,5

389,3

 

401,5

372,3

 

Total inlåning, mdkr

131,3

128,7

 

131,3

127,3

 

Räntenetto, mnkr

907

885

 

1 792

1 735

 

Kostnader, mnkr

–312

–311

 

–623

–580

 

Nettoresultat av finansiella transaktioner, mnkr

17

–55

 

–38

28

 

Kreditförluster, mnkr

–11

–27

 

–38

–16

 

Rörelseresultat, mnkr

621

485

 

1 106

1 167

 

Avkastning på eget kapital, %

11,6

9,2

 

10,4

12,2

 

K/U-tal, %

0,32

0,32

 

0,32

0,32

 

K/I-tal, %

33,1

37,7

 

35,3

32,9

 

Kärnprimärkapitalrelation, %

12,7

12,7

 

12,7

12,2

 

VD-ord från Klas Danielsson:

Coronapandemin har skapat stort humanitärt lidande i världen. Åtgärder för att minska smittspridningen i form av nedstängningar av samhällsfunktioner har i många länder medfört ökad arbetslöshet och skapat stora störningar i ekonomin. Den svenska strategin med begränsade nedstängningar har bidragit till att störningarna i ekonomin blivit mindre jämfört med många andra länder.

Olika sektorer i näringslivet påverkas på olika sätt av coronapandemin. Den svenska strategin med begränsade nedstängningar av samhällsfunktioner, tillsammans med de finanspolitiska, penningpolitiska och regulatoriska åtgärder som regering och myndigheter har vidtagit för att stödja ekonomin, har medfört att bostadsmarknaden i Sverige kunnat fungera i princip som vanligt.

När vi med stöd av vår bostadsdata på Booli jämför data om bostadsmarknadens utveckling i hela riket för villor och bostadsrätter sammantaget för det andra kvartalet med 2019 och 2018, så ser vi totalt sett inga väsentliga skillnader mellan åren, trots coronakrisen. Data om exempelvis utbud, budgivning, annonstid och omsättning är likartade mellan åren för successionsmarknaden. För nyproduktion finns vissa skillnader som exempelvis att utbudet är lägre i år. Den största skillnaden som kan noteras mellan åren är för slutpriser där pris per kvadratmeter under juni 2020 är klart högre än under 2019 och 2018. Avseende marknaden för hyresbostadsfastigheter så noterar vi stabila direktavkastningsnivåer och ett stort intresse från befintliga och nya kunder om finansiering hos SBAB för förvärv eller refinansiering.

SBAB har som betydande finansiär av bostäder ett stort samhällsansvar att bidra till en fungerande bostadsmarknad, speciellt nu under pågående coronakris. Det är många hushåll som känner ökad oro kring sin boendeekonomi i dessa svåra tider. Vi har under kvartalet haft ett mycket högt fokus på att stödja och hjälpa våra bolåne-, företags- och bostadsrättsföreningskunder. Ökad tillgänglighet, möjlighet till amorteringsfrihet (Läs mer på sid 6), sänkt kalkylränta för bolån till 6,0 procent (Läs mer på sid 7) samt förebyggande och utökad informationsgivning är några exempel. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att detta resulterade i att det andra kvartalet 2020 blev ett rekordkvartal för SBAB med en total nyutlåning om cirka 26 mdkr. Vi har också noterat rekordhög kundnöjdhet hos våra bolånekunder i våra dagliga NKI (nöjd-kund-index) mätningar.

Under kvartalet undertecknade vi FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet, ”Principles for Responsible Banking (PRB)”. Det innebär att vi tydliggör vår ambition att tillsammans med andra banker möta de globala hållbarhetsutmaningarna och arbeta mot målen i Parisavtalet och mot FN:s globala hållbarhetsmål. Det är ett viktigt steg för att tydliggöra vårt arbete och vår rapportering kring framdriften i vårt hållbarhetsarbete. SBAB prioriterar fyra av de globala hållbarhetsmålen, mål 8, 11, 12 och 13, vilka vi bedömer har en särskilt tydlig koppling till vår verksamhet och som därmed är de mål som vi kan bidra mest till.

Under kvartalet emitterade vi ytterligare en grön obligation (vår första i EUR), vars medel är ämnade för grön finansiering av bostadsfastigheter som uppfyller ett antal kriterier för energieffektivitet eller innehar vissa miljöcertifieringar. Det är mycket glädjande att efterfrågan från investerare ökar för gröna obligationer. Utestående volym gröna obligationer för SBAB uppgick vid utgången av kvartalet till närmare 18 mdkr och utestående volym för grön finansiering av bostadsfastigheter i form av gröna bolån och gröna lån uppgick till cirka 25 mdkr.

Hållbarhet är helt integrerat i verksamheten och vi målstyr vår verksamhet mot tre hållbara målområden i form av; Ansvar och transparens, Attraktiv arbetsplats och Sunda finanser. Det är mycket glädjande att konstatera att det andra kvartalet blev ännu ett starkt kvartal sammantaget avseende måluppfyllelse. Exempel på detta är vår höga placering i Sifo Kantars Anseendeindex, att SBAB är Sveriges fjärde bästa arbetsplats enligt Great Place to Work och vårt rekordhöga rörelseresultat om 621 mnkr.

Fokus en styrka

SBAB:s fokus på boende och boendeekonomi är en styrka, inte minst i kristider när finansmarknaden hamnar i stress. Vårt boende är viktigt för oss och därför prioriterar vi att betala våra boendekostnader i form av till exempel ränta, amorteringar och hyra. Vår verksamhet i form av bostadsfinansiering är därför förknippad med lägre risk än annan kreditgivning. Kreditkvaliteten i vår utlåning är god. I SBAB:s utlåning finns ingen kreditexponering mot under coronakrisen särskilt utsatta sektorer i näringslivet samt mycket begränsad kreditexponering mot kommersiell fastighetsutlåning (kontor, lager, etc.) eller mot utlåning utan säkerhet.

Under det andra kvartalet justerade vi den framåtblickande informationen som tillämpas i nedskrivningsmodellen i kölvattnet av coronapandemin, vilket gav en effekt om 9 mnkr i ökade reserveringar för eventuella framtida kreditförluster. De konstaterade kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 4 mnkr. Det råder fortsatt stor osäkerheten kring framtiden och vi har sannolikt ännu inte sett vidden av de konsekvenser som coronapandemin till slut kommer att medföra för samhället och ekonomin.

Inkludering, respekt och jämlikhet

Det andra kvartalet har också präglats av den amerikanska människorättsrörelsens ”Black Lives Matter” arbete för global uppslutning mot rasism, efter misstänkta mycket allvarliga polisövergrepp, som medfört demonstrationer runt om i världen. Till detta kan kopplas att den 17:e juni lanserades kampanjen ”Stop Hate For Profit” av sex amerikanska medborgarrättsorganisationer. Målsättningen är att uppmuntra företag att stå upp mot rasism, polarisering och exkludering – och för frihet, demokrati, rättvisa och jämlikhet genom en bojkott där företagen pausar sina annonspengar på Facebook under en begränsad period i syfte att påverka Facebook att vidta stävjande åtgärder på sina plattformar.

Över 300 amerikanske företag deltar i bojkotten att bedriva marknadsföring på Facebook. Ett mindre antal svenska företag har anslutit sig. Vi följer noggrant utvecklingen och utvärderar situationen. Under första halvåret uppgick SBAB:s marknadsföringskostnader i sociala medier till cirka 180 tkr per månad, varav merparten på Facebook. SBAB är ett värderingsdrivet företag. Inkludering, respekt och jämlikhet sitter djupt i våra värderingar. Vi bidrar till att påverka och skapa förändring bland annat genom vår tjänst för mer inkluderande arbetsplatser – respekttrappan.se. Respekttrappan.se är gratis och fri att använda för alla företag och organisationer.

En stark position

Tack vare en väl fungerande bostadsmarknad, vårt fokus och engagemang går det fortsatt väldigt bra för SBAB. Vi växer, tar marknadsandelar och vi presenterar vårt högsta räntenetto och rörelseresultat någonsin. Vi fortsätter investera i verksamheten för att förstärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Vår balansräkning är stark och våra likviditets- och kapitalbuffertar robusta. Vi upplever att funktionaliteten på de finansiella marknaderna successivt har förbättrats under det andra kvartalet och nu är den god. Under kvartalet återgick våra upplåningskostnader till nära de nivåer som rådde i inledningen av året. Det är också glädjande att vår inlåning återigen växte under det andra kvartalet efter att ha minskat något under föregående kvartal. SBAB står allt sammantaget stabilt för att även framöver kunna stödja och bistå våra kunder med ansvarsfull kreditgivning i en bekymmersam tid som kommer att fortsätta präglas av coronapandemin.

Vi lyckas tillsammans

Jag vill lyfta fram mina fantastiska kollegor. Jag imponeras varje dag av initiativkraften, ansvarstagandet och omtänksamheten hos alla på SBAB. Det är vi tillsammans som gör skillnad för våra kunder och som gör SBAB till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Jag vill också passa på att önska dig som läser detta en fin sommar och hemester. Ta hand om varandra.

Varma hälsningar,

Klas Danielsson

VD SBAB


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se