Press

Pressmeddelande | 2020-04-29

SBAB:s delårsrapport för januari–mars 2020

 SBAB:s delårsrapport för januari–mars 2020 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/IR.

Första kvartalet 2020 (fjärde kvartalet 2019)

  • Stor marknadsturbulens och ökad osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen till följd av coronaviruset (covid-19)
  • Den totala utlåningen ökade under kvartalet med 1,4 procent till 389,3 mdkr (383,8). Den totala inlåningen minskade med 1,4 procent till 128,7 mdkr (130,5)
  • Rörelseresultatet minskade med 10,2 procent till 485 mnkr (540) i huvudsak till följd av negativt nettoresultat av finansiella transaktioner, ett minskat provisionsnetto samt ökade kreditförlustreserveringar. Den underliggande resultatutvecklingen var god. Räntenettot ökade under kvartalet med 0,9 procent till 885 mnkr (877)
  • Lansering och implementering av ny koncerngemensam grafisk varumärkesprofil
  • På ett extrainsatt styrelsemöte den 17 mars 2020 beslutades att inte föreslå årsstämman någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2019

Finansiell information

 

2020

2019

 

2020

2019

 

Kv 1

Kv 4

 

Jan–mar

Jan–mar

Total utlåning, mdkr

389,3

383,8

 

389,3

366,3

Total inlåning, mdkr

128,7

130,5

 

128,7

126,1

Räntenetto, mnkr

885

877

 

885

883

Kostnader, mnkr

–311

–327

 

–311

–292

Nettoresultat av finansiella transaktioner, mnkr

–55

–6

 

–55

13

Kreditförluster, mnkr

–27

–10

 

–27

–9

Rörelseresultat, mnkr

485

540

 

485

590

Avkastning på eget kapital, %

9,2

10,5

 

9,2

12,5

K/U-tal, %

0,32

0,34

 

0,32

0,32

K/I-tal, %

37,7

37,2

 

37,7

32,8

Kärnprimärkapitalrelation, %

12,7

13,1

 

12,7

12,4

VD-ord från Klas Danielsson:

Coronapandemin har nu pågått i flera månader och försatt världen i kris. Våra tankar går först och främst till de vars hälsa drabbas av viruset covid-19.

Nedstängningen av samhället för att hantera smittspridningen påverkar ekonomin i allt större utsträckning. Nedstängningen medför att många människor drabbas och får en försämrad privatekonomi. Som bank med fokus på bolån och bostadsfinansiering har SBAB ett stort ansvar att verka för en fungerande bostadsmarknad och samhällsekonomi. Mer än någonsin behöver vi i dessa kristider leva vår mission – vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi.

Vi får många frågor från kunder som är oroliga över hur deras boendeekonomi kommer att påverkas när den ekonomiska utvecklingen i samhället försämras. Vi lägger därför mycket energi och kraft på att tillgodose våra kunder med information som är enkel och lättillgänglig och på att tillhandahålla så bra och snabb service som möjligt. Med ökad frånvaro bland vår personal har vi ibland utmaningar att hinna med i vår kundservice. Jag vill att du som kund hos SBAB ska veta att vi gör vårt allra, allra bästa.

Vi har lanserat en tjänst på sbab.se och i vår bankapp, där alla våra bolånekunder enkelt kan ansöka om att få amorteringslättnad ända fram till augusti 2021. Amorteringslättnad för alla bolånekunder möjliggjordes genom beslut av Finansinspektionen den 14 april. På så sätt kan våra bolånekunder vid behov stärka sin boendeekonomi genom att minska sina månatliga boendeutgifter under en tid när inkomsten är lägre eller behovet av en ekonomisk buffert är högre.

Vi är ett syftesdrivet företag. Som bank är SBAB:s verksamhet också samhällskritisk. Vi ska alltid, även i kristider, kunna förse marknaden med krediter och våra kunder ska alltid ha tillgång till sitt sparande. Annars stannar Sverige. Vi lägger stort fokus på vårt kontinuitets- och krishanteringsarbete. Vi tar vårt ansvar som bank för en fungerande bostadsmarknad i kristider genom att inte bromsa vår kreditgivning. Tvärtom strävar vi efter att öka den. Vi fortsätter precis som vanligt att erbjuda bolån och bostadsfinansiering till privatpersoner, fastighetsbolag, byggbolag och bostadsrättsföreningar – med ambitionen att öka vår utlåning och därmed erbjuda ännu fler människor möjlighet till ett bättre boende.

I denna svåra situation när samhället stänger ned är det de svagaste som drabbas hårdast. Vi har i flera år verkat för ett bättre boende för alla, genom att inom ramen för vårt sociala hållbarhetsarbete arbeta tillsammans med, och stödja, ett flertal organisationer som har fokus på att minska hemlösheten och på att hjälpa socialt utsatta människor till ett eget boende. Nu under coronakrisen ökar vi vårt stöd för ett bättre boende för alla. Läs gärna mer om detta på sbab.se eller på booli.se.

Den pågående krisen påverkar oss alla, men med olika grader av oro eftersom vi är unika individer och ingens livssituation är den andres lik. Vi är ett värderingsdrivet företag med ett värderingsdrivet arbetssätt där inkludering och att kunna vara sig själv på jobbet står högst i fokus. Vi lägger i dessa tider extra stort fokus på vår arbetsplats och vår arbetsmiljö för att upprätthålla motivationen och engagemanget bland alla oss medarbetare. Omtänksamhet och ansvarstagande för varandra, tillsammans med tydlig och transparent information, är avgörande.

Den 21 april meddelande Great Place to Work (GPTW) att SBAB är Sveriges fjärde bästa arbetsplats inom kategorin stora företag. Vi är mycket stolta över att vårt värderingsdrivna arbetssätt har resulterat i ett sådant starkt resultat. Jag är också övertygad om att det är vårt arbetssätt som gör att vi tillsammans hanterar denna kris så bra som vi gör.

Det första kvartalet påverkades SBAB verksamhetsmässigt relativt lite av coronakrisen. Under mars månad försämrades villkoren för upplåning på kapitalmarknaden, men på bostadsmarknaden och kreditmarknaden märktes ingen väsentlig förändring. Detta medförde att första kvartalet blev ännu ett bra kvartal för SBAB avseende underliggande resultatutveckling och tillväxt. Resultatet försämrades dock med anledning av negativ resultatpåverkan från nettoresultat av finansiella transaktioner om 55 mnkr, främst till följd av ökade motpartsrisker i SBAB:s derivatexponeringar inom marknadsupplåningen, samt ökade kreditförluster om 27 mnkr, till följd av ökade reserveringar för potentiella kreditförluster med anledning av coronakrisen. Ytterligare reserveringar för potentiella kreditförluster kan komma att behöva göras under kommande kvartal beroende på coronakrisens utveckling.

SBAB befinner sig i en gynnsam position i jämförelse med andra sektorer i näringslivet. Vårt fokus på bolån och bostadsfinansiering i Sverige mot säkerheter i fastigheterna är förenat med mycket låg risk och påverkas relativt sett lite av kriser. Vi har endast mindre inslag av annan kreditgivning med högre risk – som exempelvis blancoutlåning och utlåning för annat är bostadsändamål. Blancolån till privatpersoner (privatlån) uppgick vid utgången av kvartalet till 2,3 mdkr, vilket motsvarar 0,6 procent av vår totala utlåning. Utlåning med kommersiella fastigheter (kontor, lager, etc.) som säkerhet uppgick vid samma tidpunkt till 2,5 mdkr, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av vår totala utlåning.

Kreditförluster inom bostadsfinansiering har i Sverige i modern tid varit begränsade, det vill säga även under den djupa och långvariga fastighetskrisen på 90-talet. Under finanskrisen 2008 och 2009 uppgick SBAB:s totala redovisade kreditförluster till 0,01 procent respektive 0,05 procent av den totala utlåningen.

Den genomsnittliga belåningsgraden för våra bolånekunder uppgick per den 31 mars 2020 till 61 procent. För fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar uppgick belåningsgraden vid samma tidpunkt till 63 procent respektive 39 procent. Vår genomsnittliga bolånekund har ett bolån om 1,7 mnkr och betalar i genomsnitt cirka 2 100 kr i månaden i bolåneränta före skatt. Hushållens ränteutgifter för sina bolån har inte varit så här låga på över ett halvt sekel. I enlighet med Finansinspektionens beslut erbjuder vi möjlighet till amorteringslättnad för alla bolånekunder och hittills (per den 27 april 2020) har cirka 12 000 hushåll beviljats amorteringslättnad, motsvarande en bolånevolym om cirka 29,4 mdkr, eller cirka 10 procent av SBAB:s totala bolånevolym.

Historisk sett har bostadsmarknaden och bostadspriserna påverkats negativt vid bestående högre arbetslöshet och/eller vid bestående högre ränteläge. Vår bedömning är att arbetslösheten kommer att öka relativt kraftigt som en konsekvens av nedstängningen av samhället, och att bostadspriserna kommer att sjunka, men att det låga ränteläget tillsammans med den underliggande bostadsbristen utgör ett stöd för bostadsmarknaden och bostadspriserna. Avgörande blir naturligtvis hur länge coronakrisen och samhällets nedstängning kommer att pågå.

Finansinspektionens, Riksbankens, Riksgäldens och Regeringens åtgärder har bidragit till att stabilisera kapitalmarknaden. Finansinspektionens beslut att sänka det kontracykliska buffertkravet har stärkt SBAB:s marginal mot gällande kapitalkrav. Riksbankens utlåningsprogram och obligationsköp stärker likviditeten på marknaden och sänker våra upplåningskostnader. Sammantaget bidrar också andra åtgärder till att stabilisera marknaden och minska nedgången i ekonomin.

SBAB:s kapitalbas är stark, vår likviditet är stark och lönsamheten är god. Trots mycket stor osäkerhet om den samhällsekonomiska utveckling den närmsta framtiden gör vi för närvarande bedömningen att SBAB:s verksamhet kommer att kunna utvecklas relativt stabilt under de kommande kvartalen.

Jag vill lyfta fram mina fantastiska kollegor. Jag imponeras varje dag av initiativkraften, ansvarstagandet, omtänksamheten och genomförandeförmågan hos alla på SBAB.

Ta hand om dig och dina närmaste.

Varma hälsningar,

Klas Danielsson

VD SBAB


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se