Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Press

Pressmeddelande | 2020-04-28

SBAB Bank AB (publ) årsstämma 2020

 Vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ) (SBAB) den 28 april 2020 omvaldes Jan Sinclair, Jane Lundgren Ericsson, Lars Börjesson, Daniel Kristiansson, Inga-Lill Carlberg, Synnöve Trygg, Leif Pagrotsky och Johan Prom som ledamöter i styrelsen. Jan Sinclair omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vidare fastställde årsstämman styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 11 471 843 519 kronor överförs i ny räkning.

Arvoden

Årsstämman beslutade om följande arvoden:

  • Styrelsens ordförande: 475 000 kr
  • Övriga stämmovalda ledamöter: 230 000 kr
  • Revisions- och compliancekommitténs ordförande: 55 000 kr
  • Ledamot av revisions- och compliancekommittén: 44 000 kr
  • Kreditutskottets ordförande: 49 500 kr
  • Ledamot av kreditutskottet: 35 200 kr
  • Risk- och kapitalkommitténs ordförande: 39 600 kr
  • Ledamot av risk- och kapitalkommittén: 35 000 kr
  • Ersättningskommitténs ordförande: 30 000 kr
  • Ledamot av ersättningskommittén: 25 000 kr

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade att statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020, inklusive (i) regeringens Principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, (ii) regeringens Principer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt (iii) regeringens Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, vilka beslutades av regeringen den 27 februari 2020, ska gälla för SBAB.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2021. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se