Press

Pressmeddelande | 2020-04-28

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2020

 Vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) 28 april 2020 omvaldes Jan Sinclair, Jane Lundgren Ericsson och Klas Danielsson som ledamöter i styrelsen. Jan Sinclair omvaldes till styrelsens ordförande.

 Årsstämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 17 981 921 716 kronor överförs i ny räkning.

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode utgår till styrelseledamöterna med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 27 februari 2020.

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se