Press

Pressmeddelande | 2018-12-10

Rapport: Nyanländas kompetens underutnyttjas i bankbranschen

Den svenska banksektorn har ett stort behov av kom­petens och flera banker vittnar om svårigheter med att rekrytera. Samtidigt finns det idag cirka 69 000 utlandsfödda akademiker som är arbetslösa i Sverige. I en ny undersökning har SBAB undersökt utlandsfödda svenskars inställning till att jobba i bankbranschen och deras erfarenheter av banktjänster. Resultatet visar att majoriteten är intresserade av att arbeta på bank, men det är bara 5 procent som har sökt jobb inom branschen.

Undersökningen visar bland annat att nästan 40 procent av de tillfrågade utlandsfödda svenskarna är intresserade av att arbeta i bankbranschen men antingen inte vet vad det innebär eller hur man får jobb i branschen. Även de som har tidigare erfarenhet av att jobba i branschen vet inte hur de ska gå tillväga. Av dessa säger nästan en tredjedel att de är intresserade men inte vet hur man får jobb. 17 procent är intresserade men vet inte riktigt vad det innebär här i Sverige. Nästan var femte säger att de inte tror att de har kvalifikationerna – detta alltså trots att man har tidigare erfarenhet av branschen.

- Det är tydligt att bankbranschen på många sätt har misslyckats med att ta tillvara på väldigt mycket kompetens. Vissa har genomfört lyckade initiativ för rekrytering av nyanlända, där Swedbank och "Äntligen jobb" varit föregångare men det finns behov av fler insatser. Som ett sätt att börja komma till rätta med detta problem har vi inlett en diskussion med de andra bankerna kring hur vi kan samarbeta. Vi har haft ett första möte där Danske bank, Ica banken, Skandia, Nordea, Swedbank, SEB, Länsförsäkringar, Handelsbanken och Arbetsförmedlingen tillsammans med en grupp nyanlända var inbjudna, säger Malin Pellborn, hållbarhetschef SBAB.

Undersökningen visar även att det finns ett generellt underutnyttjande av banktjänster i gruppen utlandsfödda. De flesta i målgruppen utnyttjar relativt få banktjänster, men vanligt bankkonto och Swish är de mest använda tjänsterna både bland persisktalande och arabisktalande. Generellt ser vi ett lägre sparande bland de svarande jämfört med den övriga befolkningen. Bland persiskta­lande är det 41 procent som har ett sparkonto och bland arabisktalande är det 23 procent. Motsvarande siffra för den svenska befolkningen i sin helhet är 80 procent.

- Även när det gäller utlandsfödda som kundgrupp är det alltså tydligt att vi, och de andra bankerna, inte har nått ut tillräckligt bra med information om till exempel sparande. Oavsett om detta beror på bristande kundinsikt eller att man inte väljer att prioritera resurser riktade till målgruppen så leder det till att utlandsfödda hamnar utanför även som kundgrupp, säger Malin Pellborn.

Det är även färre som pensionssparar än bland den övriga be­folkningen. 17 procent av de persisktalande svarar att de pensionssparar, och motsvarande siffra för arabisktalande är 7 procent. Bland den svenska befolkningen i sin helhet är det ca 54 procent som pensionssparar.

Fakta om undersökningen:

  • Webbenkät: 750 svarande som är antingen persisk- eller arabisktalande bosatta i Sverige.
  • Två fokus­grupper med utlandsfödda.

Fakta om respondenterna:

  • Är i åldrarna 18-80 år, men en majoritet är i åldrarna 30-45 år.
  • 54 % har en universitetsutbildning, samma generella nivå inom båda språkgrupperna.
  • 48 % har en anställning, 9 % är egenföretagare, 20 % studerar i någon form, 10 % är arbetssökande, övriga är pensionärer eller har annan sysselsättning.
  • 5 % arbetar idag inom banksektorn.
  • 75 % har bott i Sverige under mindre än 10 år, 30 % har bott här i tre år eller kortare.
  • 45 % har permanent uppehållstillstånd, 30 % har svenskt medborgarskap och ca 10 % har tillfälligt uppehållstillstånd, övriga har arbetstillstånd eller är i en pågående asylprocess.


För mer information, kontakta gärna:

Malin Pellborn, Hållbarhetschef, SBAB, 0702-53 45 28, malin.pellborn@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se