Press

Pressmeddelande | 2017-05-26

Ökad andrahandsuthyrning kan mildra bostadsproblematiken

Andelen bostadsägare som hyr ut bostaden, eller delar av den, i andra hand har ökat något de senaste åren. Andrahandsuthyrning är dock fortfarande ganska ovanligt. Om det blev lönsammare och enklare att hyra ut sin bostad i andra hand så skulle utbudet av bostäder kunna öka betydligt. Det visar SBAB:s nya rapport ”Andrahandsuthyrning av bostäder”.

Rapporten bygger på en enkätundersökning, där SBAB låtit TNS-SIFO ställa frågor till 2 056 hushåll, varav 1 184 äger en bostad, om andrahandsuthyrning. En liknande enkätundersökning gjordes för fyra år sedan.

Bland de hushåll som äger sin bostad så hyrde 7 procent ut hela eller delar av bostaden någon gång under förra året. Detta är 2 procentenheters uppgång sedan förra undersökningen gjordes för fyra år sedan. Framför allt verkar det vara de yngre bostadsägarna som blivit mer benägna att hyra ut. Undersökningen visar också att det i främsta hand är de yngre som även bor i andra hand.

Mer än var fjärde bostadsägare som inte hyr ut i dagsläget svarar att de skulle hyra ut, eller överväga att göra det, om det var mer lönsamt. Bland bostadsrättsägare, där det krävs tillstånd för andrahandsuthyrning, svarar också drygt en av fyra att de skulle hyra ut, eller överväga att göra det om det inte krävdes tillstånd.

- Ökad andrahandsuthyrning kan bidra till att mildra bostadsproblematiken. Om andelen bostadsägare som hyr ut en del av sin bostad ökade bara någon enstaka procentenhet så skulle det frigöra boende motsvarande flera års rekordhögt bostadsbyggande, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andel som skulle hyra ut, eller överväga att hyra ut sin bostad i andra hand om vissa förutsättningar ändrades

Få utnyttjar de möjligheter som finns
Fram till 2014 förbättrades förutsättningarna för andrahandsuthyrning för bostadsägare. Schablonavdraget för beskattning av hyresintäkter höjdes, det blev tillåtet att ta med kapitalkostnader i hyresberäkningarna, det blev lättare att få tillstånd från bostadsrättsföreningarnas styrelser. Därefter har det dock inte hänt så mycket på regelsidan.

Det har dock vuxit fram en mängd förmedlare de senaste åren som, bl.a. med digitala tjänster, förenklar andrahandsuthyrning. Enkätundersökningen visar dock att dessa tjänster ännu inte slagit igenom på bred front. Färre än var tionde svarande uppger att de hyrt, bytt eller lånat bostad eller fritidshus under förra året. Andelen unga som utnyttjat delningsekonomin för boendeändamål är visserligen något större än andelen äldre, men det är fortfarande ganska få som är aktiva på denna marknad.

- Kanske är det dags att via regeländringar underlätta för andrahandsuthyrning. Behovet av billigt boende, både tillfälligt och permanent, kommer att fortsätta öka framöver. Då vore det samhällsekonomiskt slöseri att inte försöka utnyttja det bostadsbestånd som redan finns effektivare istället för att lägga allt krut på att öka bostadsbyggandet, säger Tor Borg.

Andelen som hyrt, bytt eller lånat bostad eller fritidshus någon gång under 2016

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden 1-7 maj 2017. Frågorna har ställts via webpanel av TNS Sifo på uppdrag av SBAB. Panelmedlemmarna är rekryterade via nationellt representativa undersökningar per telefon eller postalt.
2 056 personer har svarat på enkäten. Av dessa äger 415 personer ett fritidshus och 1 184 personer äger en bostad. Personerna är i åldrarna 15-80 år. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Ladda ner rapporten i sin helhet här Pdf, 1.4 MB..

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se