Press

Pressmeddelande | 2017-04-13

Bostadsrättsföreningarna ökar ränterisken något

Bostadsrättsföreningarna har en ganska jämn blandning av olika räntebindningstider på sina lån. Det senaste kvartalet har andelen korta räntebindningstider ökat något samtidigt som färre andel lån med lång räntebindning nytecknats. Tremånadersränta och femårsränta är de vanligaste räntorna för föreningar. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av mars hade 29 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var en ökning med en procentenhet sedan årsskiftet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 31 procent, en liten minskning, medan andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 40 procent, också en liten minskning jämfört med förra kvartalet.

Andelen medellånga (1-4 år) räntebindningstider har stadigt minskat sin andel de senaste fyra åren medan både långa (5 år och längre) och korta (under 1 år) räntebindningstider successivt ökat sina andelar. De senaste kvartalen är det främst de korta räntebindningarna som ökat.

-    Till skillnad från många hushåll sprider ofta bostadsrättsföreningarna ränterisken genom att fördela lånen jämnt mellan olika räntebindningstider. Det gör deras ekonomi mindre känslig för ränteändringar, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära räntebindningarna var tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 29 respektive 27 procent.


Andel bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

* Avser ursprungligen vald räntebindningstid, byggnadskreditiv har exkluderatsMer korta räntebindningstider

Fördelningen för de föreningslån som nytecknats visar att intresset för korta räntebindningstider varit större än vanligt de senaste kvartalen. Sammantaget placerades 48 procent av de nytecknade lånen till kort räntebindningstid under det första kvartalet. Detta är visserligen en nedgång sedan förra kvartalet men en bit över det historiska genomsnittet. Efterfrågan på medellång räntebindning steg ganska kraftigt under det första kvartalet till 31 procent, den högsta noteringen sedan mitten av 2015. Andelen nytecknade lån som placerades till långa räntebindningstider sjönk däremot till 21 procent.

-    Under det första kvartalet har vi kunnat se ett lite ökat intresse för räntebindningstider i spannet ett till fem år bland de som nytecknat lån, medan framför allt längre räntebindning tappat något. Sammantaget innebär detta att bostadsrättsföreningarnas ränterisk ökat något, säger Tor Borg.


Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB (inkl. femårigt genomsnitt)

*Exklusive byggnadskreditiv
För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se