Press

Pressmeddelande | 2016-12-29

Uppåt för både ränta, bopriser och börskurser nästa år

Den rörliga boräntan kan komma att stiga lite grann. Bostadspriserna ökar, men i långsam takt. Utsikterna för börsuppgång är osäkra, men positiva. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på ränta, bostadspriser och börskurser för 2017, enligt en enkätundersökning från SBAB.

Mycket talar för att den rörliga boräntan avslutar 2016 på samma nivå som den började året på medan bostadspriserna och börskurserna avslutar på högre nivåer. Nästan hälften av de svenska hushållen räknar med att bolåneräntan stiger nästa år. De flesta (24 procent) räknar dock med att ränteuppgången blir mindre än 0,5 procentenheter. En tredjedel av hushållen räknar med att boräntan är kvar på samma nivå medan ett av fem hushåll tror på nedgång under 2017. En jämförelse mellan olika hushåll visar att män tror lite mer på ränteuppgång än vad kvinnor gör och att yngre har större förhoppningar om räntenedgång än de äldre.

-    Den rörliga boräntan har legat mer eller mindre still under hela 2016. Mycket talar för att det inte blir några större förändringar under nästa år heller, även om det alltid finns ett stort mått av osäkerhet. Så som förutsättningarna ser ut i dagsläget så är sannolikheten för stigande ränta framöver högre än sannolikheten för sjunkande ränta, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Hushållens förväntningar på den rörliga bolåneräntan, bostadspriserna och Stockholmsbörsen under 2017

Återhållsamma prisökningar på bostadsmarknaderna

Bostadsprisernas ökningstakt har dämpats under 2016, den årliga prisuppgången lär landa kring 7-8 procent. Stillastående boräntor och stramare lånevillkor har bidragit till att dämpa efterfrågeökningen. De underliggande drivkrafterna på bostadsmarknaden är dock fortfarande i spel och en majoritet av de svenska hushållen räknar med stigande priser under 2017. Det är dock främst prisökningar på någon enstaka procent som förväntas. Fyra av tio hushåll räknar också med stillastående eller fallande bostadspriser.

Kvinnor är lite mer optimistiska än män och räknar i högre grad med oförändrade eller stigande priser och äldre är mer optimistiska om bostadspriserna än yngre. De mest optimistiska hushållen hittar vi i Västsverige (Halland och Västra Götaland) och Mellersta Norrland (Västernorrland och Jämtland) där nästan tre av tio tror prisuppgången landar över fem procent. Befolkningen i Småland verkar vara mer lite pessimistisk om prisutsikterna än vad man är i andra regioner.

-    Hushållen är försiktigt optimistiska om prisutvecklingen på bostadsmarknaderna under 2017. Så länge räntenivån inte drar iväg uppåt och vi inte får några negativa överraskningar från konjunkturen eller finansmarknaderna så finns det goda förutsättningar för att de får rätt, säger Tor Borg.

Hur tror du att bostadspriserna förändras i din kommun under 2016?

Viss börsoptimism men spretiga förväntningar

Om inget dramatiskt händer under årets sista börsdagar så kan vi notera ännu ett år med börsuppgång. Förväntningarna på börsen är positiva men spretande. En majoritet tror inte att börsuppgången fortsätter, en av fyra procent räknar med att börsen slutar på samma nivå som den startar medan en av tre procent tror på lägre börskurser. Mot detta står att fyra av tio tror på uppgång, varav knappt 16 procent tror uppgången blir tydlig (över 5 procent).


Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 9-15 december 2016. Undersökningen har genomförts via en webbenkät av SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1 039 personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna 18-80 år. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi.

Rapporten bifogas pressreleasen och kan även laddas ned här.
För mer informtion, kontakta

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se