Press

Pressmeddelande | 2014-10-23

Nödvändig kunskap saknas ofta hos bolåntagarna

Kunskapen om hur ett bolån fungerar är olika spridd och varierar efter ämnesområde. Störst är okunskapen inom frågor som rör kostnaden för att lösa eller flytta ett bolån, fyra av tio låntagare har liten eller ingen kunskap inom den frågan.

Detta visar SBAB:s rapport ”Bostadsköpet & tryggheten” som baseras på en undersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 2 till 10 oktober 2014. I undersökningen har 1 170 personer i åldern 20-80 år som har eller har haft bolån svarat.

För de allra flesta är bostadsaffären ofta den största affär man gör i livet och med bostadsköpet följer i regel även ett bolån. Bolånets påverkan på privatekonomin är stor samtidigt som många bolåntagare är osäkra på hur lånen fungerar och hur villkoren ser ut. Därför efterfrågar en stor majoritet goda råd. Trots vetgirighetens omfattning och den välspridda ödmjukheten att ta emot råd är dock okunskapen ändå stor. Sämst kunskap anser sig bolåntagarna ha om villkoren som gäller vid lösen eller flytt av bolån, fyra av tio låntagare säger sig ha liten eller ingen kunskap om detta. Tre av tio anser sig däremot ha fullständig eller i huvudsaklig kunskap i samma ämne. Därefter följer tre faktorer där drygt en tredjedel anser sig ha liten eller ingen kunskap, vilket ungefär motsvarar andelen som utger sig helt eller i huvudsak behärska frågorna. Resterande knappa tredjedel anser sig delvis ha kunskap i samma ämnen.

- Ett bra kundförhållande bygger på att kunden är välinformerad om de villkor och förutsättningar som gäller för tjänsten som säljs. Att nästan varannan inte vet vad det skulle kosta att lösa ett lån och att en tredjedel inte vet vad som påverkar räntan är därför både ett privatekonomiskt och ett samhållsekonomiskt problem. I slutändan undermineras förtroendet för bankerna. Det ligger därför i vårt intresse att informera kunderna bättre om vad det exempelvis innebär att binda sitt bolån, säger Tor Borg Chefsekonom SBAB.

Kunskapen växer med åldern

Det finns tydliga generationsskillnader där bolåntagare under 40 år är betydligt mindre insatta i bolånets villkor och funktion än de äldre. Den äldsta gruppen som består av 56-80-åringar utger sig ha bäst kunskap inom samtliga ämnesområden. Jämförs de äldsta med de yngsta är andelen av de unga som upplever att de har liten eller ingen kunskap ungefär dubbelt så hög inom hälften av ämnena, inom de fem resterande är andelen okunniga ungefär 50 procent högre bland de unga.

- Debuterande bolåntagare har relativt låg kunskap om vad de ger sig in på, kunskapen växter dock med åren. Bristande kunskaper och höga bostadspriser som tvingar fram stora bolån är dock ingen trevlig kombination, säger Tor Borg.

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se