Press

Pressmeddelande | 2014-10-21

Budgivning jobbigaste delen av bostadsaffären - kvinnor mer stressade än män

Budgivningen upplevs som det klart mest stressande momentet vid ett bostadsköp, övriga delar tas med ett större lugn. Kvinnor upplever överlag bostadsköpets alla olika delmoment som mer stressande än vad män gör.

Detta visar SBAB:s undersökning ”Bostadsköpet och tryggheten” som baseras på en undersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 2 till 10 oktober 2014. Undersökningen i sin helhet publiceras 23 oktober på www.sbab.se. I undersökningen har 1 170 personer i åldern 20-80 år som har eller har haft bolån svarat. Samma frågor ställdes även 2012.

Budgivningsmomentet uppfattas som ganska eller mycket stressande av 57 procent av de svarande. Förhandlingen som sedan sker med banken om ränta och bindningstid för bolånen upplever var tredje som stressande. Lånelöftet – den grundläggande förutsättningen för att alls kunna ge sig in i ett bostadsköp – anser endast 23 procent är stressande. Det betyder sannolikt att endast en liten minoritet känner att de riskerar ett avslag. Att välja bank är det minst stressande av de alternativ som gavs.

Jämfört med 2012 är förändringarna små, faktorerna som berör konfrontation med andra spekulanter har dock blivit en större stressfaktor medan samtliga övriga faktorer uppfattas som mindre pressande. Det kan vara en spegling av en i dagsläget ovanligt upptrissad bostadsmarknad, samtidigt som köparna i övrigt känner sig något tryggare i praktikaliteterna kring ett bostadsköp.

- Budgivning är föga förvånande det klart mest stressande momentet under en bostadsaffär. Hela proceduren där spekulanter ställs mot varandra i en hetsig budgivning där det bara finns en segrare, som i gengäld måste överväga om köpeskillingen verkligen var rimlig, är som ett skolboksexempel från en stresshanteringskurs, säger Karin Hellgren, Presschef på SBAB.

Kvinnor upplever större stress

Inom samtliga nio moment som undersöktes anger en större andel kvinnor än män att de upplever stress. Skillnaderna är dessutom påfallande stora, tydligast är de i faktorer som handlar om penningtransaktioner. Minst är skillnaden i de mer bostadsrelaterade frågorna om visningar och trygghet efter att köpet har ingåtts.

- Kvinnor som grupp är helt klart inte lika bekväma som männen med processen kring en bostadsaffär då de känner sig betydligt mer stressade inför de olika delmomenten som måste passeras på vägen till bostadsköpet. Kvinnornas osäkerhet behöver dock inte vara en nackdel då den också kan mana till högre noggrannhet vilket i slutändan kan ge ett bättre resultat, säger Karin Hellgren.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se