Press

Pressmeddelande | 2014-07-18

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2014

Volymtillväxt och stärkt resultat.


SBAB:s VD Per Anders Fasth kommenterar:

SBAB:s rörelseresultat fortsatte att stärkas under årets andra kvartal och uppgick till 502 miljoner kronor. Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,3 procent, vilket överträffar målet om 10 procent.

Positiv volymtillväxt

Utlåningsaffären fortsätter att påverkas av den hårda konkurrens som råder på marknaden, men trots detta upplevde SBAB en positiv volymtillväxt i kvartalet. Nyutlåningen till hushåll ökade, medan nyutlåningen till företag och bostadsrättsföreningar låg i linje med föregående kvartal. SBAB:s totala utlåning uppgick vid halvårsskiftet till 259 miljarder kronor. Under perioden har SBAB anpassat bolåneprodukten till Bankföreningens rekommendation gällande individuella amorteringsplaner som började gälla den 1 juli.

Det andra kvartalet har också kännetecknats av en fortsatt stabil tillväxt av inlåning, som nu uppgår till 55 miljarder kronor.

Positivt besked från Moody’s

Ratinginstitutet Moody’s inledde i början på året en översyn av SBAB:s rating, med eventuell nedgradering som följd. Översynen avslutades i juni, varpå Moody’s bekräftade nuvarande rating för lång- och kortfristig upplåning.

Ny VD i augusti

I juni fattade styrelsen beslut om ny VD för SBAB. Jag välkomnar därför Klas Danielsson, som börjar i sin nya roll den 14 augusti.

Andra kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2014:

 • Rörelseresultatet uppgick till 502 mnkr (340)
 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 273 mnkr (258)
 • Räntenettot uppgick till 514 mnkr (496)
 • Kostnaderna uppgick till 219 mnkr (219)
 • Nettoeffekten av kreditförluster uppgick till positivt 20 mnkr (positivt 1)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 14,3 procent (10,8), och 8,4 procent (8,2) exkl. nettoresultat av finansiella poster
 • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 23,5 procent (22,6)
 • Nyutlåningen i kvartalet uppgick till 11,7 mdkr (9,5) och totala utlåningsvolymen till 259,0 mdkr (258,0)
 • Nyinlåningen i kvartalet uppgick till 3,5 mdkr (6,1) och totala inlåningsvolymen till 55,5 mdkr (52,0)

Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

 • Rörelseresultatet uppgick till 842 mnkr (584)
 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 531 mnkr (620)
 • Räntenettot uppgick till 1 010 mnkr (1 040)
 • Kostnaderna uppgick till 438 mnkr (396)
 • Nettoeffekten av kreditförluster uppgick till positivt 21 mnkr (positivt 29)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,6 procent (10,7), och 8,4 procent (10,7) exkl. nettoresultat av finansiella poster
 • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 23,5 procent (23,8)


SBAB:s delårsrapport finns att ladda ner från: www.sbab.se/ir


För mer information, vänligen kontakta:

Per Anders Fasth, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01
per.anders.fasth@sbab.se

Adrian Westman, informationschef SBAB
Telefon: 0735-09 04 00
adrian.westman@sbab.se