Press

Pressmeddelande | 2014-07-07

Malmös och Göteborgs unga mest flyttbenägna

Unga Stockholmare räknar i större utsträckning med att bo kvar där de bor än vad unga i Malmö och Göteborg gör. Tre av fyra Stockholmare, i åldern 20-35 år, anger att det är hög sannolikhet för att de bor kvar i sin nuvarande kommun om tio år.  I Göteborg och Malmö är motsvarande andel bara kring hälften. Stockholmarna värderar de negativa storstadsfaktorerna lite lägre och de positiva lite högre. I synnerhet ser de annorlunda på trygghetsaspekter och arbetsmarknadsmöjligheter.

Detta visar SBAB:s undersökning Bo och Pendla som genomförts av Snabba svar under maj 2014. I undersökningen har 2 084 personer i åldern 20-35 år boende i Stockholms, Göteborgs och Malmös kommuner svarat på frågor om hur de ser på sitt boende i storstadskommunen och hur de planerar inför framtiden. 

De tillfrågade fick ange hur stor sannolikheten är att de bor kvar i sin storstadskommun om tio år. De fick välja mellan 0, 25, 50, 75 och 100 procent. Resultatet visar att i Malmö tror något färre än hälften att de med minst 75 procents sannolikhet bor kvar om tio år. I Göteborg tror drygt hälften samma sak medan nästan tre av fyra stockholmare tror att de bor kvar i Stockholms kommun. Andelen som angav låg sannolikhet (0-25 procent)för att de kommer att bo kvar är lägst i Stockholm och högst i Malmö. 

Det betyder alltså att stockholmarna, trots landets högsta bostadspriser, är minst benägna att flytta till en annan kommun. Andelen av de unga i Malmö som överväger att flytta är dubbelt så hög som motsvarande i Stockholm.
Stockholmare tryggare och mer anpassliga till bostadsmarknaden

Undersökningen ställde också frågor om hur man såg på storstädernas potentiellt positiva respektive negativa egenskaper. Dålig miljö, dyrt boende och otrygghet toppade listan på argument för att flytta från storstaden medan servicen, utbudet och arbetsmarknaden toppade listan över argument för att stanna kvar i storstaden. 

Skillnaderna i värderingarna av argumenten kan ge en förklaring till varför stockholmarna hellre vill stanna kvar. De största skillnaderna är att unga stockholmare inte i lika hög grad anser att det vore tryggare att bo i en mindre ort, samtidigt är det fler som anser att arbetsmarknaden är en större fördel. Viljan att anpassa sig till bostadssituationen är också större då fler säger sig kunna använda en större del av inkomsten och/eller bo i en betydligt mindre bostad för att kunna bo kvar i storstaden. 

- Resultatet är förvånande men mycket tydligt, fler unga i Stockholm ser helt enkelt sin kommun som en slutgiltig bostadsort än unga i Malmö och Göteborg. De höga bostadspriserna i huvudstaden kompenseras av att fler är beredda att anpassa sig och storstädernas ofta upplevda otrygghet väger lättare, säger Karin Hellgren, Presschef SBAB.
Genom att kartlägga hur befolkningen i denna ålder ämnar flytta ges en bild av de viktigaste flyttbesluten i livet då andelen som flyttar över läns- eller kommungräns är koncentrerad till åldern 20-35 år (se diagram ”Andel som flyttat över länsgräns 2013”).  Enkelt uttryckt flyttar man inom hela landet i åldern 19-30 år och upp till 35 års ålder flyttar man inom sin arbetsmarknadsregion. Därefter uteslutande inom den egna kommunen.För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB
telefon: 0706-68 38 24
karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB
telefon: 070-788 99 45
andreas.leifsson@sbab.se