Press

Pressmeddelande | 2014-01-13

Bostadsrättsföreningarna mindre rädda för stigande räntor

Andelen nya bolån med rörlig ränta ökade oavbrutet under andra halvåret 2013 fram till november. Riksbankssänkningen i december innebar dock en vändning till förmån för bindningstider på ett till fyra år enligt SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.


I slutet av december hade 22 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under 12 månader. Det var en uppgång med två procentenheter sedan slutet av september. Trenden sedan förra kvartalet håller därmed i sig. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, 1-4 år, var 46 procent, tre procentenheter lägre än i september. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, 5 år eller mer, steg med en procentenhet till knappt 32 procent.

– Fortfarande har bostadsrättsföreningarna större delen av sina lån bundna på långa och medellånga räntebindningstider. Andelen korta räntebindningstider ökar dock snabbt. Det betyder att föreningarna exponerar sig för mer ränterisk, säger Tor Borg chefsekonom på SBAB Bank.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är den treåriga och den femåriga med en andel på 20 procent följda av tremånadersbindning med 19 procents andel. Den bindningstid som ökade mest mellan september och december var tremånaders som ökade med två procentenheter.Utvecklingen för de nytecknade föreningslånen visar också tydligt omsvängningen till förmån for kortare bindningstider. Från slutet av 2006 fram till mitten av 2013 var det vanligaste att nytecknade lån fick en räntebindningstid som låg mellan 1 och 4 år. Under de sista två kvartalen har emellertid korta räntebindningstider ökat snabbt i popularitet.

Under de senaste fyra kvartalen har i genomsnitt 56 procent valt korta räntebindningstider (under 12 månader) och 32 procent medellånga (1 till 4 år). Andelen som väljer långa (5 år och mer) bindningstider har minskat till 12 procent.

– Omsvängningen mot kortare räntebindningstider har varit ganska markant. Det tyder på att bostadsrättsföreningarna nedreviderat sin syn på risken för stigande räntor rätt ordentligt, säger Tor Borg.För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se