Press

Pressmeddelande | 2013-06-26

Utbrett ointresse för andrahandsuthyrning trots förmånliga regeländringar

Svenskarna är ganska ointresserade av att hyra ut bostad eller fritidshus i andra hand, trots att ändrade regler för skatteavdrag och hyressättning har gjort det betydligt lönsammare. Det visar en undersökning gjord av SBAB.

För att underlätta för hushållen att hyra ut hela eller delar av bostaden i andra hand har regeringen nyligen ändrat reglerna för skatteavdrag vid uthyrning av egen bostad och reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. SBAB har låtit TNS-Sifo fråga svenska hushåll om de hyr ut sina bostäder och fritidshus mer än tidigare och om de känner till regeländringarna.

Omkring en av tjugo som äger bostad eller fritidshus hyrde ut denna, eller delar av den, någon gång under 2012. Marginellt fler svarar ja eller kanske på frågan om de kommer att hyra ut hela eller delar av bostaden under 2013. När det gäller fritidshus är det dock lite fler som kan tänka sig att hyra ut under 2013.

– Än så länge är det svårt att se något större effekt av regeländringarna på viljan att hyra ut i andra hand. Få överväger att hyra ut trots att det blivit betydligt lönsammare efter regeländringarna, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Andel som hyr ut bostad eller fritidshus

Spridningen vad gäller kön, ålder, inkomster, utbildning och geografi är ganska liten när det gäller uthyrning av bostad, med undantag för att smålänningar är mer benägna att hyra ut – 10 procent hyrde ut under 2012 något fler kan tänka sig att hyra ut under 2013. Benägenheten att hyra ut sitt fritidshus ökar något med inkomst- och utbildningsnivå men minskar med ålder. Återigen ligger smålänningarna i topp med 11 procent som hyrde ut under 2013 och 26 procent som har eller kanske kommer att hyra ut under 2013.

Norrlänningarna är minst benägna att hyra ut, i övre Norrland hyrde bara 3 procent av fritidshusägarna ut under 2012 och bara 6 procent har hyrt ut eller kommer kanske att hyra ut under 2013.

Andel som hyrt ut sin bostad under 2012 och 2013

Mindre än hälften känner till regeländringarna

Bland de svenskar som äger en bostad känner endast 43 procent till att skattevadraget vid andrahandsuthyrning höjts från 21 000 till 40 000 kronor. Bara 44 procent känner till att reglerna om vilken hyra som kan tas ut vid andrahandsuthyrning har ändrats så att även kapitalkostnader kan tas med i hyressättningen.

Män, äldre, höginkomsttagare och högutbildade känner bäst till regeländringarna. Stockholmare känner bäst till de ändrade hyresreglerna medan norrlänningarna har sämst kännedom om både skatteavdraget och hyresreglerna.

– Så länge mindre än hälften av bostads- och fritidshusägarna känner till att reglerna ändrats ska man nog inte förvänta sig att andrahandsutbudet ökar särskilt mycket, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 6-9 juni 2013. Frågorna har ställts via webpanel av TNS-Sifo på uppdrag av SBAB. Totalt har 5146 personer tillfrågats, av dessa ägde 2675 en bostad och 940 ett fritidshus. Pesonerna är i åldrarna 15-80 år och utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Svaren är uppdelade på kön, tre åldersgrupper, tre inkomstnivåer, tre utbildningsnivåer samt åtta geografiska regioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 08-614 38 84, Mobil: 076-118 090 02, tor.borg@sbab.se
Twitter: @tor_borg