Publicerad: 10 oktober, 2023

Klimatanpassa och skydda ditt hus

Klimatförändringarna ökar risken för extremväder och är något som redan nu påverkar våra bostäder. I ett framtida klimat väntas klimatriskrelaterade händelser dessutom bli både vanligare och mer extrema på många platser i landet. Sommarens och höstens väder med kraftiga skyfall, översvämningar samt ras och skred som följd vittnar inte minst om det.

Det är viktigt att veta och förstå hur klimatförändringarna med de risker som finns kan påverka våra hus. Se till att du känner till vad klimatrisker är och att du har kunskap, dels om du bor i ett klimatriskområde, dels vad du själv kan göra för att klimatanpassa och skydda ditt hus mot klimatriskrelaterade händelser. Med kunskap och information har du större möjlighet att förebygga för skador på ditt hus.

I vår senaste undersökning om klimatrisker uppgav hela 84 procent av Sveriges villaägare att de vet vad klimatrisker är och 54 procent att de bor i ett av de riskområden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har listat i en karta. Undersökningen visade även att 63 procent kommer ta hänsyn till klimatrisker vid framtida husköp, vilket är en ökning med 3 procent från förra året. Men för att kunna ta hänsyn till klimatrisker vid husköp krävs det att man har tillgång till information om vad klimatrisker är och vilka områden som är drabbade. Statens geotekniska institut (SGI) och MSB har tagit fram en lista över områden som är extra utsatta för klimatrisker. Listan är en bra utgångspunkt för dig som vill ta reda på mer. Listan och mer information hittar du på MSB:s webbplats.

– Det är positivt och bra att fler och fler blir medvetna om vad klimatrisker och klimatriskrelaterade händelser är och att fler kommer ha med detta som en parameter vid nästa husköp. Det är viktigt, eftersom man som husägare har ett stort ansvar för sin fastighet, säger Carl Lindståhl, t f hållbarhetschef på SBAB.

– Samtidigt ser vi i vår undersökning att det är svårt för husägare att veta varifrån de kan inhämta information, dels om man bor i ett riskområde, delshur man kan klimatanpassa sitt hus samt få råd och hjälp. Här ser vi att det finns en lucka att fylla. Därför har tagit fram tips och råd medan man bor, innan man köper nytt eller inför en försäljning, fortsätter Carl Lindståhl.

Exempel och tips på hur du kan skydda ditt hus:

Klimatanpassning i samband med andra åtgärder – om du ändå ska renovera, eller på olika sätt göra åtgärder på fastigheten, passa på ur ett klimatanpassningsperspektiv som är relevant för din bostad. Det blir även mer kostnadseffektivt.

Satsa på enkla underhållsåtgärder med stor effekt – det finns många sätt att underhålla för att minimera risken för framtida problem. Vissa av åtgärderna kan vara relativt billiga och enkla att vidta, exempelvis att montera en backventil för avloppet. Andra åtgärder kan kosta tiotusentals kronor, som exempelvis att bygga vallar mot stigande vattennivåer. Kolla gärna med din kommun.

 • Installera backventiler för att minska risken att få in avloppsvatten i fastigheten.
 • Förbättra avrinningen från huset så att vatten inte samlas intill huset vilket kan orsaka vattenskador.
 • Bygg tak över källartrappor och andra hålrum.
 • Se till att huset är väldränerat och att spola dräneringsledningarna med jämna mellanrum.
 • Kontrollera att takpannor/takbeklädnad håller helt tätt.
 • Plantera träd på din tomt. Trädens rotsystem skyddar tomten från att erodera och träden suger upp stora mängder vatten.
 • Bygg vallar mot flöden och vattennivåer.
 • Installer avstängningsmöjlighet för golvbrunn.


När du letar bostad:

Läs på – i besiktningsprotokollet finns inget som tar hänsyn till klimatrisker. Därför kan det vara bra att undersöka om området du vill flytta till ligger i ett riskområde. MSB, SGI, men även SMHI, har karttjänster och information som visar var de riskutsatta områdena finns.

Fråga kommunen – hör med kommunen om de planerar någon form av åtgärder den kommande tiden, som kan komma att påverka din bostad, både rent konkret och ekonomiskt – såsom byggandet av skydd mot stigande havsnivåer och andra åtgärder.

När du ska sälja:

Se till att vara påläst – säkerställ att du kan svara på eventuella frågor om bostaden ligger i ett klimatriskområde och eventuella planer från kommunen genom att läsa på i förtid.

Lyft fram genomförda klimatanpassningsåtgärder – i de fall du genomfört klimatanpassningsåtgärder, lyft fram det i bostadsannonsen.

Gör en översyn av ditt hus

Via din försäkring har du som husägare visst ekonomiskt skydd, men det huvudsakliga ansvaret för att ta hand om och skydda ditt hus ligger på dig som husägare. Det gäller även ansvaret för förebyggande åtgärder som kan minska risken för klimatriskrelaterade skador. Det kan därför finnas skäl för dig som husägare att vidta åtgärder som gör att huset bättre står emot påfrestningar från naturhändelser som kanske man kanske inte tog hänsyn till när huset byggdes. Som husägare kan du inte skydda ditt hus mot allt, men det finns vissa saker du kan göra. Därför har vi tagit fram några tips på förebyggande åtgärder för att skydda ditt hus och samtidigt minska sannolikheten för skador och i förekommande fall hålla tillbaka kostnaderna.

 • Kartlägg klimatrelaterade risker
  Samla information om väderhändelser som kan få effekter på ditt hus. Arbeta stegvis och prata gärna vid behov med bland andra kommunen, länsstyrelsen, Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kontakta även leverantörer av dricksvatten, energi och IT-tjänster för att se hur de planerar för naturhändelser. På MSB:s sida kan du även hitta karttjänster över områden som är extra utsatta för klimatrisker.

 • Kontrollera även hemförsäkringen
  Ta reda på om den täcker exempelvis skador från översvämning och storm.

 • Identifiera husets svaga punkter
  Undersök om delar av huset är utsatt för översvämning och vilken typ av vatten- och avloppssystem du har. Kontrollera markens lutning från huset. Led eventuellt bort stuprörsvatten så att det inte bidrar till att avloppsystemet blir överbelastat. Hur väl står ditt hus emot yttre faktorer beror bland annat på dess konstruktion, däribland grund­läggningen. Det beror också på husets läge, exempelvis närheten till vattendrag och sjöar, men också på markens beskaffenhet såsom jordart, lutning och vattengenomsläpplighet.

 • Identifiera lämpliga åtgärder
  Vilka andra åtgärder av underhållskaraktär som förebygger mot naturskador kan genomföras i samband med planerat underhåll? Om du ändå ska renovera, eller på olika sätt göra åtgärder på ditt hus, passa då på ur ett klimatanpassat perspektiv som är relevant för din bostad. Det blir även mer kostnadseffektivt. Ta höjd för eventuella klimateffekter även vid nybyggnation. Även om investeringen kostar mer kan dessa utgifter sparas in genom att skador undviks.

 • Ta fram en handlingsplan
  Upprätta en beskrivning av vad som ska göras och när olika åtgärder ska genomföras. Följ upp och revidera din handlingsplan regelbundet, exempelvis årligen.

 • Buffert för att klimatanpassa ditt hus
  Ett sparande för oförutsedda händelser och utgifter på ditt hus är alltid bra att ha, oavsett om det gäller en buffert för att klimatanpassa ditt hus eller för allmän renovering.
 
Ta reda på om ditt hus ligger i ett klimatriskområde

Hus utsatta för klimatrisker finns i alla Sveriges kommuner. I samtliga kommuner finns det risker av olika typer och av olika grader för att hus kan komma att påverkas av klimatrelaterade händelser. Hur det ser ut för enskilda hus i en viss kommun beror på mikroläget, topografi, bebyggelsens koncentration, kommunens dagvattenhantering, andel grönytor m.m. För att ta reda på om ditt hus ligger i ett klimatriskområde får du här tips om var du kan hitta mer information.


Om klimatrisker

Källa: SMHI

Skyfall

Stigande hav

I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå.

Översvämning

I Sverige är det vanligast med översvämning av vattendrag och sjöar, kustöversvämningar och översvämning till följd av skyfall. Samhället behöver anpassas när skyfallen blir fler och kraftigare.

Ras & skred

Ett förändrat klimat med ökade flöden, mer intensiva skyfall och förändrade markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras och skred ökar i stora delar av landet. För att minska sårbarheten bör man, vid fysisk planering och utformning av infrastruktur och byggnader, ta hänsyn till de ökade riskerna för ras och skred.

Vattenbrist

Vatten är en förutsättning för människor, djur och natur. Ett varmare klimat leder till förändringar i vegetationsperiodens längd, avdunstning och nederbördsmönster vilket påverkar tillgången på vatten.

Brand

I ett förändrat klimat kan antalet skogsbränder och deras utbredning komma att öka. Brandrisksäsongen förväntas bli längre i hela Sverige. Antalet perioder med hög risk för skogsbrand förväntas öka, precis som högriskperiodernas längd. Olika slags verktyg kan underlätta åtgärder kring brand.

Läs också