Publicerad: 1 juli, 2022

Skydda ditt hus mot skador kopplade till klimatrisker

Klimatförändringarna påverkar och kommer att påverka oss alla på många olika sätt, även våra hus. I ett framtida klimat väntas klimatriskrelaterade händelser bli både vanligare och mer extrema på många platser i landet.

Exempel på händelser är översvämningar orsakade av skyfall, höga flöden i vattendrag och höga havsnivåer, ökad risk för ras och skred, vattenbrist, storm samt ökad brandrisk till följd av ett varmare klimat. Här och nu i Sverige är översvämning och storm den största risken.

För närvarande drabbas årligen till exempel fler än 3 000 hus i Sverige av vattenskador med koppling till klimatriskrelaterade händelser, vilka sammantaget orsakar skador för hundratals miljoner kronor. Genom att bli medveten om riskerna och eventuellt vidta olika typer av förebyggande åtgärder kan du som husägare minska sannolikheten för skador och i förekommande fall hålla tillbaka kostnaderna.

Som husägare har du ett ansvar

Med tiden har många husägare blivit mer och mer medvetna om att klimatförändringarna påverkar och kommer att påverka boendesituationen. Därför är det viktigt att du som husägare har information och kunskap dels om du bor i ett klimatriskområde, dels vad du själv kan göra för att förebygga skador på huset kopplade till klimatrisker.

Via din försäkring har du som husägare visst ekonomiskt skydd, men det huvudsakliga ansvaret för att ta hand om och skydda ditt hus ligger på dig som husägare. Det gäller även ansvaret för förebyggande åtgärder som kan minska risken för klimatriskrelaterade skador. Det kan därför finnas skäl för dig som husägare att vidta åtgärder som gör att huset bättre står emot påfrestningar från naturhändelser som kanske man kanske inte tog hänsyn till när huset byggdes. Som husägare kan du inte skydda ditt hus mot allt, men det finns vissa saker du kan göra. Därför har vi tagit fram några tips kring vad du kan vidta för förebyggande åtgärder för att skydda ditt hus och samtidigt minska minska sannolikheten för skador och i förekommande fall hålla tillbaka kostnaderna.

Så här kan du skydda ditt hus
 • Kartlägg klimatrelaterade risker
  Samla information om väderhändelser som kan få effekter på ditt hus. Arbeta stegvis och prata gärna vid behov med bland andra kommunen, länsstyrelsen, Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kontakta även leverantörer av dricksvatten, energi och IT-tjänster för att se hur de planerar för naturhändelser. På MSB:s sida kan du även hitta karttjänster över områden som är extra utsatta för klimatrisker.

 • Kontrollera också hemförsäkringen
  Ta reda på om den täcker exempelvis skador från översvämning och storm.

 • Identifiera husets svaga punkter
  Undersök om delar av huset är utsatt för översvämning och vilken typ av vatten- och avloppssystem du har. Kontrollera markens lutning från huset. Led eventuellt bort stuprörsvatten så att det inte bidrar till att avloppsystemet blir överbelastat. Hur väl står ditt hus emot yttre faktorer beror bland annat på dess konstruktion, däribland grund­läggningen. Det beror också på husets läge, exempelvis närheten till vattendrag och sjöar, men också på markens beskaffenhet så som jordart, lutning och vattengenomsläpplighet.

 • Identifiera lämpliga åtgärder
  Vilka extra åtgärder av underhållskaraktär som förebygger mot naturskador kan genomföras i samband med planerat underhåll? Om du ändå ska renovera, eller på olika sätt göra åtgärder på ditt hus, passa då på att göra det ur ett klimatanpassat perspektiv som är relevant för din bostad. Det blir även mer kostnadseffektivt. Ta höjd för eventuella klimateffekter även vid nybyggnation. Även om investeringen kostar mer kan dessa utgifter sparas in genom att skador undviks.

 • Ta fram en handlingsplan
  Upprätta en beskrivning av vad som ska göras och när olika åtgärder ska genomföras. Följ upp och revidera din handlingsplan regelbundet, exempelvis årligen.


Exempel och tips på hur du kan skydda ditt hus

Det finns som sagt ett flertal olika klimatrisker, och det finns för varje risk en många olika åtgärder du kan överväga. Nedan listar vi ett urval av klimatanpassningsåtgärder.

 • Dränering av tomtmark
 • Vallar mot flöden och vattennivåer
 • Pumpning av spillvatten och/eller dräneringsvatten
 • Installera backventil för avlopp
 • Avstängningsmöjlighet för golvbrunn

Vissa av åtgärderna ovan kan vara relativt billiga och enkla att vidta, exempelvis att montera en backventil för avloppet. Andra åtgärder kan kosta 100 tusentals kronor, som exempelvis att bygga vallar mot stigande vattennivåer. Kolla gärna med din kommun.

Ta reda på om ditt hus ligger i ett klimatriskområde

Hus utsatta för klimatrisker finns i alla Sveriges kommuner I samtliga kommuner finns det risker av olika typer och av olika grader för att hus kan komma att påverkas av klimatrelaterade händelser. Hur det ser ut för enskilda hus i en viss kommun beror på mikroläget, topografi, bebyggelsens koncentration, kommunens dagvattenhantering, andel grönytor m.m. För att ta reda på om ditt hus ligger i ett klimatriskområde får du här tips om var du kan hitta mer information.


Fakta

 • 120 000 hus finns inom 100 meter från strandlinjen
 • 30 procent av den svenska kusten är bebyggd inom 100 meter
 • 50 mm - så mycket regn behöver det komma på en timme för att klassas som ett skyfall
 • 3 000 hus drabbas årligen av vattenskador med koppling till naturhändelser
 • Under åren 2016-2020 hade vattenskador orsakade av naturhändelser ett genomsnittligt skadebelopp på 66 000 kronor för villor och på 64 000 kronor för fritidshus.
 • Naturskador orsakade av storm har under den aktuella perioden ett genomsnittligt skadebelopp på
  17 000 kronor för villor och på 25 000 kronor för fritidshus.

Källa: SBAB:s Insiktsrapport om Klimatrisker

Här hittar du fler tips och råd kring vad du kan göra för att klimatanpassa ditt hus medan du bor, innan du köper nytt eller inför en försäljning.

Buffert för att klimatanpassa ditt hus

En separat buffert för oförutsedda händelser och utgifter på ditt hus är alltid bra att ha, oavsett om det gäller en buffert för att klimatanpassa ditt hus, för allmän renovering eller köpa ny diskmaskin. Hos oss på SBAB kan du öppna sparkonto för ditt hus med ränta från första kronan.

 

Spara för att klimatanpassa ditt hus

Läs också