Publicerad: 9 december, 2021

Så kan vi klimatanpassa vårt boende

Det pratas mycket om hur klimatförändringar kommer att påverka våra bostäder. Sommaren 2021 rapporterades det mycket om extremväder i Sverige och frågan har hamnat högt upp på agendan.

I en undersökning som vi har gjort bland villaägare i Sverige uppgav endast 9 procent att de tog hänsyn till klimatrisker när de köpte sitt nuvarande hus/radhus, och samtidigt uppgav hela 60 procent att de kommer att ta hänsyn till klimatrisker vid framtida husköp.

Därför har vi tagit fram några tips och råd till dig kring vad du kan göra för att klimatanpassa ditt hus medan du bor, innan du köper nytt eller inför en försäljning.

För att kunna ta hänsyn till klimatrisker vid husköp krävs det att man har tillgång till information om vad klimatrisker är och vilka områden som är drabbade. Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en lista över områden som är extra utsatta för klimatrisker. Listan är en bra utgångspunkt för den som vill ta reda på mer information. Listan och mer information hittar du på MSB:s webb.

När du letar bostad:

Läs på – i besiktningsprotokoll finns inget som tar hänsyn till klimatrisker. Därför kan det vara bra att undersöka om området du vill flytta till ligger i ett riskområde. MSB, SGI, men även SMHI, har karttjänster och information som visar var de riskutsatta områdena finns.

Fråga kommunen – hör med kommunen om de planerar någon form av åtgärder den kommande tiden, som kan komma att påverka din bostad, både rent konkret och ekonomiskt – såsom byggandet av skydd mot stigande havsnivåer och andra åtgärder.


Under tiden du bor:

Klimatanpassning i samband med andra åtgärder – om du ändå ska renovera, eller på olika sätt göra åtgärder på fastigheten, passa då på att göra det ur ett klimatanpassningsperspektiv som är relevant för din bostad. Det blir även mer kostnadseffektivt.

Satsa på enkla underhållsåtgärder med stor effekt – det finns många sätt att underhålla för att minimera risken för framtida problem. Här är bara några exempel på åtgärder som kräver liten insats, men som har stor positiv effekt:

  • Installera backventiler för att minska risken att få in avloppsvatten i fastigheten.
  • Förbättra avrinningen från huset så att vatten inte samlas intill huset vilket kan orsaka vattenskador.
  • Bygg tak över källartrappor och andra hålrum.
  • Se till att huset är väldränerat och att spola dräneringsledningarna med jämna mellanrum.
  • Kontrollera att takpannor/takbeklädnad håller helt tätt.
  • Plantera träd på din tomt. Trädens rotsystem skyddar tomten från att erodera och träden suger upp stora mängder vatten!

När du ska sälja:

Se till att vara påläst

– säkerställ att du kan svara på eventuella frågor kring om bostaden ligger i ett klimatriskområde och eventuella planer från kommunen genom att läsa på i förtid.

Lyft fram genomförda klimatanpassningsåtgärder – i de fall du genomfört klimatanpassningsåtgärder, lyft fram det i bostadsannonsen

Om klimatrisker

Källa: SMHI

Skyfall

Stigande hav

I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där. Även naturmiljöer längs kusterna förändras av en högre havsnivå.

Översvämning

I Sverige är det vanligast med översvämning av vattendrag och sjöar, kustöversvämningar och översvämning till följd av skyfall. Samhället behöver anpassas när skyfallen blir fler och kraftigare.

Ras & skred

Ett förändrat klimat med ökade flöden, mer intensiva skyfall och förändrade markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras och skred ökar i stora delar av landet. För att minska sårbarheten bör man, vid fysisk planering och utformning av infrastruktur och byggnader, ta hänsyn till de ökade riskerna för ras och skred.

Vattenbrist

Vatten är en förutsättning för människor, djur och natur. Ett varmare klimat leder till förändringar i vegetationsperiodens längd, avdunstning och nederbördsmönster vilket påverkar tillgången på vatten.

Brand

I ett förändrat klimat kan antalet skogsbränder och deras utbredning komma att öka. Brandrisksäsongen förväntas bli längre i hela Sverige. Antalet perioder med hög risk för skogsbrand förväntas öka, precis som högriskperiodernas längd. Olika slags verktyg kan underlätta åtgärder kring brand.

Läs också