Publicerad: 2 april, 2020

Så påverkas din inkomst om du blir sjuk, permitterad eller arbetslös

Det är många som påverkats ekonomiskt på grund av coronaviruset. Många har blivit arbetslösa, permitterade eller fått gå ner i tjänst. Här hittar du en sammanställning av olika regler som påverkar din inkomst och som är bra att känna till.

Några av reglerna har precis ändrats av regeringen för att underlätta för både dig som arbetstagare och arbetsgivare under krisen. Denna sammanställning ger dig en överblick och går inte igenom allt i detalj.

Så påverkas din inkomst om du:


Om du blir sjuk

Om du blir sjuk av coronaviruset får du sjuklön från din arbetsgivare de första 14 dagarna. Den uppgår till 80 % av din inkomst oavsett vad du tjänar i lön. Du måste sjukanmäla dig till din arbetsgivare från den första dagen du inte kan jobba på grund av sjukdom. För att underlätta för företagen under krisen nu när många blir sjuka, har regeringen tillfälligt tagit över företagens kostnader för sjuklönen.

Normalt sett finns det ett karensavdrag som innebär att du inte får sjuklön första dagen du blir sjuk. För att de som blir sjuka av coronaviruset inte ska gå och jobba av ekonomiska skäl när de blivit sjuka – och då riskera att sprida viruset vidare – har regeringen infört en viss ersättning som kompensation för det karensavdrag som arbetsgivaren gör under perioden 11 mars – 31 maj 2020. Även egenföretagare ges ersättning. Du ansöker om ersättning för karensavdraget på Mina sidor hos Försäkringskassan, där finns också mer information om ersättningen.

Om du är sjuk längre än 14 dagar får du från dag 15 och framåt istället sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen uppgår till 80 % av lönen upp till en maximal årslön på 8 så kallade prisbasbelopp. Det motsvarar för i år en maxlön på 31 533 kronor i månaden. Vid ännu längre sjukdomsperiod gäller särskilda regler.

Om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal med facket, du har tecknat en kompletterande sjukförsäkring via ditt fack, eller har köpt en privat sjukförsäkring, kan du ha rätt till ersättning även på den del av din inkomst som överstiger taket på 31 533 kronor i månaden. Du kan också ha rätt till ett visst tillägg till den 80-procentiga ersättningsnivån under taket.

Läs mer om sjuklön och sjukpenning hos Försäkringskassan. Kontakta ditt fack, om du är med i ett sådant, för mer information om de förmåner du är berättigad till via kollektivavtalet.

 

Om du måste stanna hemma för att ta hand om en nära anhörig som blivit sjuk

Om du måste stanna hemma för att ta hand om en nära anhörig som blivit sjuk, kan du om du har barn ”vabba” (vab står för vård av barn) eller om det gäller annan nära anhörig få så kallad närståendepenning från Försäkringskassan. Ersättningsnivån ligger på ungefär samma nivå med den som gäller för sjukpenningen (se avsnittet om sjukpenning).

Läs mer om ”vab” och närståendepenning hos Försäkringskassan.

Om du måste stanna hemma för att inte sprida smitta vidare

Om du har en smitta som är farlig att sprida vidare till andra, kan du få så kallad smittbärarpeng. Ersättningsnivån ligger på ungefär samma nivå med den som gäller för sjukpenningen (se avsnittet om sjukpenning).

Läs mer om smittbärarpeng hos Försäkringskassan.

 

Om du blir permitterad

Många av de företag som nu också drabbas ekonomiskt till följd av coronapandemin permitterar en viss del av sin personal. Permittering innebär att arbetsgivaren inte kan erbjuda något eller lika mycket arbete under en viss period, men att den anställde ändå har kvar sin anställning och hela eller en stor del av sin lön. Reglerna kan se lite olika ut beroende på bland annat vilket kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.

Företag använder permittering som ett sätt att under en begränsad period undvika att säga upp personal i en svår situation, där förhoppningen är att läget snart ska normaliseras igen. Att bli permitterad innebär alltså inte per automatik att man senare också blir arbetslös. Om coronakrisen däremot blir utdragen kan många av de som idag permitteras också komma att bli arbetslösa.

I syfte att under coronakrisen underlätta för hårt pressade företag, har regeringen nyligen infört ett helt nytt system för så kallad korttidspermittering. Systemet innebär lite förenklat att du som arbetstagare kan få behålla 90 % av din lön upp till ett tak på 44 000 kronor i månaden även om du går ner i arbetstid. Staten står för en stor del av arbetsgivarens lönekostnad. Du måste jobba minst 40 % av din ordinarie tid. Särskilda regler gäller för hur många anställda på företaget som måste gå ned i arbetstid och skiljer sig lite åt beroende på om kollektivavtal finns på arbetsplatsen eller inte.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om det nya systemet för korttidspermittering.

 

Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös så kan du få arbetslöshetsersättning från a-kassan om du är medlem och uppfyller vissa så kallade kvalifikationskrav. Kvalifikationskraven avser bland annat hur länge du har arbetat och varit med i a-kassan och hur mycket du har arbetat under tiden innan du blev arbetslös.

A-kasseersättningen ger dig 80 % av den inkomst du hade innan du blev arbetslös upp till ett visst tak. Den som inte är med i en a-kassa kan ändå få en så kallad grundersättning. Grundersättningen ger den arbetslösa samma belopp varje dag och beror inte på inkomsten innan arbetslösheten.

I syfte att under coronakrisen underlätta för de som blir arbetslösa, har regeringen nyligen gjort temporära justeringar av ersättningens nivå. Regeländringarna ska gälla året ut. Taket i a-kassan har höjts från 910 till 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna av arbetslöshet. Vid längre arbetslöshet trappas dagbeloppet ned. Det innebär att en arbetslös som tjänade maximalt 33 000 kronor i månaden innan arbetslösheten får en ersättning på 26 400 kronor under de första 100 dagarna. För den som har grundersättning höjs den tillfälligt från 365 till 510 kronor per dag.

Regeringen har också mildrat kvalifikationskraven för att få a-kassa på så sätt att kraven på hur länge och mycket man jobbat innan man blivit arbetslös sänkts. Justeringen syftar till att fler ska kunna få ersättning från a-kassan i denna svåra situation istället för att behöva ansöka om ekonomiskt bistånd, så kallat socialbidrag, hos kommunen.

Har du via ditt fack en kompletterade inkomstförsäkring eller har tecknat en egen separat inkomstförsäkring, kan du vid arbetslöshet få en ersättning på lönenivåer som i många fall ligger betydligt högre än den ersättning som a-kassan ger. Kontakta ditt fack för mer information om detta.

Läs mer om de nya reglerna för arbetslöshetsersättning