Press

Specialstudier | 2014-09-23

Hushållens riskindex nr 6

Hushållens exponering mot negativa förändringar i börskurser, bostadspriser samt spar- och obligationsräntor minskade under det andra kvartalet 2014, för tredje kvartalet i rad, men fortsätter att ligga högt jämfört med tidigare år. SBAB:s finansiella riskindex visar att riskexponeringen legat på en stabilt hög nivå de senaste fem åren. Under det andra kvartalet gick indexet ned dels på grund av att tillgångarna ökade snabbare än skulderna och dels på grund av att andelen räntebärande tillgångar ökade. Hushållen är fortfarande till övervägande delen exponerad mot risken för fallande bostadspriser och i mindre utsträckning mot börsfall och ränteuppgångar.